Meny

Arkiv nyheter Ostlänken

Här hittar du nyheter om Ostlänken publicerade på nykoping.se.

Ta del av Trafikverkets nyheter om Ostlänken.

..........Nyhetsarkiv nykoping.se..............................

Ny avsiktsförklaring tydliggör Trafikverkets ansvar

23 januari 2019

En ny avsiktsförklaring tydliggör samverkan i arbetet med att ta fram underlag och analyser samt kommande medfinansieringsavtal för Ostlänken förbi Stockholm Skavsta flygplats. 

Avsiktsförklaringen mellan Trafikverket, Stockholm Skavsta flygplats och Nyköpings kommun förväntas godkännas vid Kommunstyrelsens sammanträde måndag 28 januari 2019.

Avtalet handlar också om att tydliggöra Trafikverkets ansvar i och med att spårdragningen av bibanan och platsen för Skavsta resecentrum vid flygplatsen ändrades i juni 2018.  

Från lång till kort bibana

Den tidigare överenskomna avsiktsförklaringen innebar att stationen skulle byggas på Ostlänkens huvudbana som passerar intill Stockholm Skavsta flygplats. En lösning som både Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta flygplats föredrog. Den nya placeringen på bibanan (istället för på huvudbanan) innebär negativa följder för både Nyköpings kommun och för Stockholm Skavsta flygplats. Följder som Trafikverket enligt det nya avtalet måste ta särskild hänsyn till.  

Både vi och ledningen för Stockholm Skavsta flygplats protesterade mot den sena ändringen av bibanan och mot det ändrade läget för Skavsta resecentrum, säger Christian Udin, Ostlänkenansvarig i Nyköpings kommun.  Dels eftersom vi ser att det får konsekvenser som längre restider till flygplatsen, dels för att det ger oss som kommun sämre möjligheter att utveckla verksamhetsområdet vid Skavsta. Nu arbetar vi med full kraft utifrån det nya beslutet och vår gemensamma avsiktsförklaring.

.......................................

Ostlänken byggs för 250 km/h

Oktober 2018

Trafikverket har beslutat om hastigheten 250 km/h för Ostlänken. Ett beslut som gör att arbetet nu kan öka takten.

Nu har Trafikverket bestämt att hastigheten på Ostlänken blir 250 km/h. När regeringen i somras fattade beslut om Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 fanns ingen fastslagen hastighet för sträckorna mellan Stockholm och Malmö respektive Göteborg. Ostlänken har kommit längst i planeringen och för att hålla tidplanen har Trafikverket nu tagit beslut om hastigheterna, eftersom det är en av de viktiga förutsättningarna för den fortsatta arbetet och projekteringen på sträckan.

Bra att beslut nu har kommit om hastigheten för Ostlänken och att vi nu kan komma vidare för att färdigställa Ostlänken så snart som möjligt, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. Beslutet skapar goda förutsättningar för att fortsätta den utveckling som sker i regionen och försätta stärka och utveckla den regionala tågtrafiken.

Regionaltågen kör i 250 km/h

De regionaltåg som kommer att trafikera Nyköpings resecentrum och Skavsta resecentrum har hela tiden planerats att köra i 250 km/h vilket gör att beslutet inte påverkar vår egen trafikering eller restider. Den framtida restiden på 40 minuter till Stockholm och 20 minuter till Norrköping från Nyköping ändras därför inte.

Dragningen av Ostlänken ska ske inom den korridor som regeringen beslutat i tillåtlighetsprövningen. Även sträckan Göteborg-Borås dimensioneras för inriktningshastigheten 250 km/h. Sträckan Lund-Hässleholm kommer däremot att dimensioneras för 320 km/h eftersom den sträckan erbjuder bättre förutsättningar för högre hastigheter än Ostlänken och Göteborg-Borås.

Restider med 250 km/h

För Stockholm-Göteborg blir restiden ungefär 2 timmar och 8 minuter (2 timmar med 320 km/h).

För Stockholm-Malmö blir restiden ungefär 2 timmar och 36 minuter (2 timmar och 30 minuter med 320 km/h).

Läs mer på Trafikverkets webbplats.

.......................................

Trafikverkets förslag innebär färre tåg till Nyköping och hämmar Skavstas utveckling

December 2017

Trafikverkets förslag är sämre för Nyköpingsborna, sämre för miljön och sämre för hela Mälardalen.

Det menar Nyköpings kommun i sitt remissvar på Trafikverkets förslag om stationsläge på bibanan vid Stockholm Skavsta flygplats.

Med Trafikverkets förslag förlängs restider till Stockholm Skavsta flygplats och även söderut från Nyköping till Norrköping och Linköping, skriver Nyköpings kommun i remissvaret. Vi anser att det är en stor risk att tågtrafik till Nyköping minskar när storregionala tåg riskerar att välja bort att passera Skavsta och Nyköping på grund av det stora tidstillägget på resan mot Stockholm.

Nyköpings kommun menar att ett stationsläge på huvudbanan är viktigt för utvecklingen av Stockholm Skavsta flygplats.

Nyköpings kommun ser att vi har en roll att komplettera Arlanda och på så sätt också främja regionens och landets utveckling, säger kommunalrådet Urban Granström (S). Tätare och snabbare tågtrafik är det viktigaste samtidigt som Skavstaområdet utvecklas med fler arbetstillfällen. Därför fortsätter vi att förorda det förslag som vi tidigare varit överens med Trafikverket om.

Nyköpings kommun menar att Trafikverkets utredning inte räknar med hur tåg, flyg och andra transportmedel kan samverka eller tar hänsyn till hur utvecklingen i regionen ser ut. Att Skavsta kompletterar Arlanda och bidrar till förbättrad internationell tillgänglighet i Stockholm - Mälardalen har Trafikverket helt bortsett ifrån.

I remissvaret pekar Nyköpings kommun på att Trafikverket och kommunen utgår ifrån helt olika siffror för resandet framöver. Nyköpings målsättning är att skapa effektiva resor för flygplatsens cirka 6 miljoner årsresenärer medan Trafikverkets förslag till trafikering riskerar att ge en sämre turtäthet för orterna utmed Ostlänken. Istället fokuserar Trafikverket på trafikeringen Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg.

Trafikverkets förslag till ny bibana skapar även en stor barriär som spärrar av flygplatsen och hindrar utvecklingen av det planerade verksamhetsområdet vid Skavsta. Detta hämmar i sin tur utvecklingen i hela regionen.

Trafikverkets alternativ minskar inte bara Nyköpings kommuns nyttor med Ostlänken utan är även miljömässigt sämre eftersom tidsvinsten med att ta tåget jämfört med bilen inte blir så tydlig, skriver kommunen.

När Trafikverket bearbetat synpunkterna från remissinstanserna kommer Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon runt årsskiftet att lämna förslaget vidare till regeringen som sedan tar ställning till förslaget.

Kommunens förslag till remissvar behandlades av kommunstyrelsen måndag 18 december 2017.

.......................................

Byggstart för ny Kardonbana i Norrköping – en viktig pusselbit för Ostlänken

November 2017

Idag togs det första spadtaget för Kardonbanan, järnvägsspåret från Åby till industriområdet Händelö strax utanför Norrköping. Att Kardonbanan byggs är en viktig pusselbit inför byggstarten av Ostlänken.

Det första spadtaget var egentligen inte ett spadtag, utan en bit räls lades på plats med gemensamma krafter av Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör, Tomas Eneroth, infrastrukturminister och Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping (bilden här nedanför).

Platsen för den symboliska rälsläggningen var hamnen på Händelö strax utanför Norrköping.

På plats i Norrköping, där dagen inleddes i Louis De Geerhallen, fanns politiker och tjänstemän från samtliga Ostlänkenkommuner tillsammans med representanter från Landstinget Sörmland, Region Östergötland, Trafikverket, regeringen och andra intressenter i regionen.

- Det känns bra att byggstarten av Kardonbanan sker efter många års planering, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. Nu ser vi fram emot byggstarten av Ostlänken och förstås byggstarten av Nyköpings resecentrum.

Norrköpings KSO Lars Stjernkvist, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och infrastrukturminister Tomas Eneroth var rörande överens om att byggstarten är ett viktigt steg och att kommunikation och infrastruktur är förutsättningar för samhällsbyggande och välvärd. Moderator var Einar Schuch, Regional Direktör, Region Öst Trafikverket.

Signering av avtal med Sverigeförhandlingen

Under eftermiddagen signerade också samtliga Ostlänkskommuner, Region Östergötland och Landstinget Sörmland avtalet med Sverigeförhandlingen om medfinansiering, ökat bostadsbyggande, stationsläge med mera.

Måndag 13 november 2017 skrev Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, på avtal med Sverigeförhandlingen tillsammans med Ostlänkenkommunerna, Landstinget Sörmland och Region Östergötland.

........................

Trafikverkets förslag till nationell plan

September 2017

Trafikverket presenterade under torsdagen 31 augusti 2017 sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. I planen berörs bland annat Ostlänken (sträckan Järna – Linköping) där hastigheten föreslås sänkas från 320 km/h till 250 km/h – ett förslag som inte påverkar restiderna för oss i Nyköping.

Ostlänken byggs inom planperioden
Ostlänken ska byggas inom planperioden men kommer inte att vara färdig till 2029, enligt förslaget. I planen finns 35 miljarder kronor avsatta för bygget av Ostlänken. Den totala kostnaden beräknas vara ca 54 miljarder. Trafikverket ser att kostnaderna kan minskas med 10 miljarder om den nya järnvägen byggs för tåg som kör 250 km/h Istället för 320 km/h. Spåren kan då byggas på ett enklare och därmed billigare sätt där bland annat kravet på kurvradier minskar. Enligt Trafikverket påverkas restiderna på hela sträckan med 6 minuter. För Nyköpings del påverkas inte restiden till Stockholm alls. Här har det hela tiden planerats för trafikering av regionaltåg som kör i 250 km/h.

Kan vara positivt för Nyköping med 250 km/h

Förslaget med sänkt hastighet på den nya järnvägen kan vara positivt för Nyköpings del då hastighetskillnaden mellan höghastighetståg och regionala tåg uteblir. Detta gör att tidigare befarade kapacitetsbrister på grund av olika hastigheter för olika tåg försvinner.

Vad Trafikverket förslag betyder för placeringen av järnvägsstationen på Stockholm Skavsta flygplats vet varken Trafikverket eller Nyköpings kommun i dagsläget. Ett nytt förslag om att, istället för på huvudbanan, placera stationen på en bibana en bit ifrån flygplatsen som just har varit ute på samråd. Nyköpings kommun står fast vid att stationen bör placeras i direkt anslutning till järnvägens huvudbana. Läs mer om Nyköpings kommuns yttrande till Trafikverket.

Nyköpings kommuns eget arbete med planering Nyköpings resecentrum fortsätter och påverkas inte direkt av det nya förslaget. Hur förslaget i övrigt påverkar och vad regeringens beslut blir återstår att se.

Trafikverkets förslag är på uppdrag av regeringen

De åtgärder som föreslås i förslaget ska enligt Trafikverket bidra till att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem i dag och för framtiden, och förbättra möjligheterna för individer och företag att möta dagens och morgondagens utmaningar. Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med befintlig plan. Trafikverkets arbete har skett på uppdrag av och enligt direktiv från regeringen. 

.................................

Fel att flytta Ostlänkens station vid Skavsta till en ny bibana

Juni 2017

Trafikverket utreder möjligheter att flytta stationen vid Stockholm Skavsta flygplats från huvudbanan till en ny variant av bibana. Nyköpings kommun säger nej till detta och menar att Trafikverket inte tar sitt ansvar utifrån ett övergripande perspektiv vad gäller samtliga trafikslag.

De spelar därmed bort Stockholm Skavsta flygplats som en viktig nationell resurs. Samtidigt försenar de Ostlänken med ytterligare utredningar.

Med Trafikverkets förslag till ny bibana förlängs restiderna till Skavsta, säger kommunalrådet Urban Granström. Det är också en stor risk att tågtrafik till Nyköping minskar när storregionala tåg väljer bort att passera Skavsta och Nyköping på grund av det stora tidstillägget på resan mot Stockholm. Den nya bibanan skapar även en stor barriär som spärrar av flygplatsen och hindrar utvecklingen av det planerade verksamhetsområdet vid Skavsta vilket i sin tur hämmar utvecklingen i hela regionen.

Med en station vid Skavsta på huvudbanan skapas en hög tillgänglighet till Stockholm Skavsta flygplats från Östergötland och Stockholm. Möjligheten till samutnyttjande mellan flyg, tåg och väg stärks vilket gynnar miljön samtidigt som den internationella tillgängligheten till regionen ökar.

Nyköping ser att Trafikverkets förslag försämrar Nyköpings möjlighet till effektiva restider samt ökar risken för kapacitetsbrister på tågen. Förslaget minskar inte bara Nyköpings nyttor med Ostlänken utan även miljömässigt eftersom tåget bara blir ett självklart val med en tidsvinst som kan konkurrera ut bilen.

En önskvärd trafikering med halvtimmestrafik till både Skavsta och till Nyköping skapar en bra grund för att fortsätta utveckla Östergötland, Södermanland och Stockholm och det skulle skapa den regionförstoring som är ändamålet med Ostlänken. Nyköpings kommuns analyser visar dessutom att trafiken på Skavsta är kommersiellt gångbar.

Nyköpings kommun har, tillsammans med Stockholm Skavsta flygplats, en avsiktsförklaring med Trafikverket som tydligt visar att vi ska samverka om en station på huvudbanan vid flygplatsen, säger Urban Granström. Trafikverkets agerande går emot vår överenskommelse.

De sju länen kring Mälardalen har också varit tydliga med att Stockholm Skavsta ska ha en station på huvudbanan. Tillsammans med Ostlänken är Stockholm Skavsta flygplats en del av lösningen på frågan om flygkapacitet i Stockholmsregionen och utmaningen som finns kring transportinfrastruktur.

Nyköpings kommun säger därför nej till Trafikverkets förslag och menar att det försenar Ostlänken och försämrar möjligheterna för Sverige att fortsätta utvecklas.

Förslaget om ny bibana och flyttning av stationen vid Skavsta innebär att Trafikverket överger ändamålet med Ostlänken och en ny stambana genom att prioritera ned den storregionala trafiken och istället fokusera på höghastighetstågen till Malmö och Göteborg.

Sverigeförhandlingen har varit tydlig med att regionförstoring och att skapa större arbetsmarknadsregioner är avgörande för att få ut nytta med en ny stambana, säger Urban Granström. Där är Stockholm Skavsta flygplats viktig och att Ostlänken utformas såsom planeras enligt järnvägsutredningen och den tillåtlighetsansökan som Nyköpings kommun ställt sig bakom.

Trafikverket hänvisar till kapacitetsproblem i sina underlag till motivet varför de utreder en förändring. De hävdade kapacitetsproblemen bygger på att Trafikverket vill maximera antalet höghastighetståg som trafikerar ändpunkterna i en framtida stambana till fem höghastighetståg i timmen mellan Stockholm - Göteborg respektive Malmö. Nyköpings kommun delar inte Trafikverkets bedömning av framtida trafikering när vi jämför hur det ser ut i andra länder.

Bakgrund:
Stockholm Skavsta flygplats är en nationellt viktig flygplats. Den är Sveriges tredje största utrikesflygplats med drygt 2 miljoner årsresenärer 2016. Prognosen visar att flygplatsen kommer att hantera minst 5,7 miljoner årsresenärer år 2040 vilket genererar tillväxteffekter i Stockholmsregionen på minst 40 000 arbetstillfällen och 15 000 nya företag. Stockholm Skavsta flygplats bidrar till Sveriges tillväxt utifrån besöksnäring, arbetskraftsförsörjning i byggindustrin och sjukvården samt vår konkurrenskraft och internationella tillgänglighet.

EU har även pekat ut Stockholm Skavsta som en viktig flygplats i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och stödjer därför arbetet som sker kring flygplatsen idag.

De sju länen kring Mälardalen har också varit tydliga med att Stockholm Skavsta ska ha en station på huvudbanan. Tillsammans med Ostlänken är Stockholm Skavsta flygplats en del av lösningen på frågan om flygplatskapacitet i Stockholmsregionen och utmaningen som finns kring transportinfrastruktur.

..............................

Lyckat Ostlänkenevenemang skapade framtidstro

Oktober 2016

Evenemanget "Ostlänken – nu kör vi!" lockade cirka 250 intresserade företagare och privatpersoner till Culturum nyligen. Salongen fylldes också av framtidstro och intressanta talare. Syftet var att bidra till insikter om de möjligheter och utmaningar som Ostlänkenbygget skapar för det regionala näringslivet.

Många företagare vittnade om sina förväntningar från scenen vilket skapade en stark framtidstro. "Bli inte kvar på perrongen när tåget åker" sa Tell Mellander, VD på Scandic, Stora Hotellet i Nyköping till publiken.

Kommunchef Erik Carlgren målade upp sin vision om Nyköpings tillväxt som redan idag, utan Ostlänkenbygget, har samma tillväxt som Stockholm per capita. Om 25 år kan Nyköping ha 80 000 invånare vilket kräver att staden och servicen kommer att växa så det knakar.

Kommunens verksamheter rustar sig också för det som väntar i spåren av Ostlänkenbygget. Ett 70-tal tjänstemän i Nyköping lyssnade samma vecka till Örnsköldsviks erfarenheter av Botniabanans bygge. Det har inneburit mycket för Örnsköldsviks utveckling och näringslivets tillväxt.

Bakom evenemanget stod Östsvenska Handelskammaren och East Sweden Infra Cluster tillsammans med Nyköpings kommun.

Kontakta oss

KontaktFormulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: