Meny

Vanliga frågor och svar om ridsportanläggningen

Här hittar du vanliga frågor och svar om risportanläggningen som byggs vid Nyäng, vid Flättnaleden. 

Har du en fråga som saknas här? Maila den till sofi.hamilton@nykoping.se

Varför bygger kommunen en ridsportsanläggning? 

För Nyköpings kommun är det viktigt att det finns ett brett fritidsutbud att erbjuda sina invånare. Ridsportanläggningen som nu byggs är en långsiktig och hållbar investering för att möta dagens och morgondagens behov med ett växande Nyköping. 

Anläggningen ska, förutom ridskoleverksamhet, även kunna nyttjas för fysisk och psykisk rehab genom umgänge med häst. 

När kommer ridskolan att starta? 

Ridsportanläggningen beräknas vara färdigbyggd i slutet 2021. Planen är att ridskoleverksamheten ska starta under 2022. Mer information kommer. 

Vad kommer anläggningen kosta? 

Anläggningen beräknas kosta 79 miljoner kronor att bygga.

Var ska ridsportanläggningen byggas?

Den nya anläggningen kommer att ligga på Tillverkarvägen på Arnö där Tekniska Divisionen idag har sin verksamhet. Platsen kallas Nyäng. 

Platsen uppfyller de behov som finns för en stor ridsportanläggning och möter kraven på tillgänglighet. Kommunen äger marken vid Nyäng, det finns kommunalt VA förberett liksom fiber och fjärrvärme. Platsen ligger nära allmän väg, cirka 300 meter från en busshållplats och vid gång- och cykelväg samt cirka 2,5 km från motorvägen, vilket gör anläggningen åtkomlig för besökare. 

Området är bra utifrån möjligheten att kunna växa och utöka verksamheten i framtiden.

Hur har ni kommit fram till den plats som valts, Nyäng?

På uppdrag av KS gjorde Tekniska divisionen under hösten 2017 en förprojektering i Flättna. En mer exakt lokalisering och utformning av ridsportanläggningen togs fram. I uppdraget ingick även att göra en kostnadskalkyl för anläggningen.

På kommunstyrelsens möte den 4 november 2019 fattades beslut om platsen Tillverkarvägen på Arnö, i Nyköping. Platsen kallas även ”Nyäng”. 

När startar byggnationen och när ska anläggningen vara klar? 

Byggstart är januari 2020 och planen är att ridsportsanläggningen ska stå klar slutet 2021. 

Hur ska ridsportanläggningen se ut? 

Anläggningen är i nuläget dimensionerad för upp till 40 - 45 ridskolehästar som kommer att gå i lösdrift (aktiv grupphästhållning). Hur många hästar som kommer att finnas när ridanläggningen är klar är inte beslutat än. Hur den ska skötas och användas mer i detalj är ännu inte bestämt. Mer information kommer närmare driftsstart.

I anläggningen skapas ett enklare mottagningskök och plats för café. Anläggningen består bland annat av ett ridhus, skötselstall, serviceutrymmen, omklädningsrum, lokaler för föreningsmöten och teorilektioner. 

Utomhus kommer det att finnas en ridbana och flera hagar. Det kommer att finnas separata hästboxar för sjuka hästar och hästar i karantän. För personer som behöver rehabilitering skapas en särskild avdelning, ett ”rehab-stall”.

Hela anläggningen kommer att vara tillgänglighetsanpassad.

Vad menas med ”lösdrift”? 

Lösdrift, eller aktiv grupphästhållning som det egentligen heter, innebär att hästarna får gå ute i hagar, året runt och dygnet runt. 

Lösdrift utgår från hästens naturliga beteende. Hästarna mår bättre av att gå lösa i grupp. Det ger även en enklare drift och skötsel och det är mer ekonomiskt fördelaktigt då ytorna till boxar inte behövs. En annan fördel är också att anläggningen blir mer flexibel med avseende på antal hästar.  

Hur har ni kommit fram till den storlek på anläggning som är vald?

Kommunens ekonomiska situation har medfört att vissa delar av det ursprungliga förslaget av ridsportanläggningen har setts över. Anläggningen är i nuläget dimensionerad för upp till 40 - 45 hästar. Lösdrift möjliggör för att kunna utöka verksamheten och antalet hästar i framtiden samt att området möjliggör för att anläggningen kan växa och utöka verksamheten i framtiden, till exempel fler ridhus. 

Vem ska sköta driften av anläggningen? 

Nyköpings Arenor har fått i uppdrag att utreda frågan mer information kommer. Nyköpings Arenor har även fått i uppdrag att projektera och upphandla inredning och utrustning till den nya ridsportsanläggningen.

Kommer ridhuset att kunna hyras av privatpersoner som vill satsa på ridsport? 

Anläggningen ska ha en ridskoleverksamhet och utöva fysisk och psykisk Rehab genom umgänge med häst. Planen är att anläggningen även ska kunna nyttjas av föreningar inom olika ridsportgrenar. Det ska gå att anordna ridtävlingar samt bedriva fritids- och föreningsverksamhet. Hur den ska skötas och användas mer i detalj är ännu inte bestämt. Mer information kommer närmare driftsstart. 

Kommer det att finnas möjlighet för inackorderingsplatser?

I nuläget finns inga planer för det. Hur ridsportanläggningen ska skötas och användas mer i detalj är ännu inte bestämt. Mer information kommer närmare driftsstart.

Bakgrund

Våren 2016 gick Nyköpings Ridsällskap i konkurs, all ridskoleverksamhet som bedrivits på Bullersta lades därmed ned. För Nyköpings kommun är det viktigt att det finns ett brett fritidsutbud att erbjuda invånarna. Samhällsbyggnad fick 2016-09-05 i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att skapa en långsiktig och hållbar lösning för ridsporten inom Nyköpings kommun. Hösten 2016 startade en utredning med syfte att ta reda på var det är lämpligt att ha en ridsportanläggning i Nyköpings kommun. Med den färdiga utredningen som grund beslutade Kommunstyrelsen (KS) den 12 juni, 2017 att gå vidare med området Flättna vid Arnö.

På uppdrag av KS gjorde Tekniska divisionen under hösten 2017 en förprojektering i Flättna. En mer exakt lokalisering och utformning av ridsportanläggningen togs fram. I uppdraget ingick även att göra en kostnadskalkyl för anläggningen.

På uppdrag av KS arbetade Kultur- och fritidsnämnden under hösten 2017 med att ta fram underlag för verksamhetens innehåll och omfattning. Inriktningen var en ridsportanläggning som ska vara tillgänglig och öppen för alla grupper. I arbetet deltog ett tiotal föreningar. 

Under våren 2018 genomförde Kultur- och fritidsnämnden workshops om den planerade ridsportanläggningen. Inbjudna var de ridverksamheter som Kultur- och fritidsnämnden haft dialog och kontakt med i förstudien hösten 2017. Syftet var att samla in idéer och synpunkter från deltagarna som kan användas som input till det fortsatta arbetet med projektet.

På kommunstyrelsens möte den 4 november 2019 fattades beslut om att bygga en ny ridsportanläggning på Tillverkarvägen på Arnö, i Nyköping. Byggstart är januari 2020. 

Politiska beslut och uppdrag

Kommunstyrelsen 4 november 2019 - Beslut att gå vidare med byggnation efter avslutad upphandling. Uppdrag till Nyköpings Arenor att ta fram förslag på driftform och inredning. 

Kommunstyrelsen 12 juni 2017- Beslut att gå vidare med förprojektering vid Flättna. 

Kommunstyrelsen 29 januari 2018 - beslut att projektera och upphandla ny ridsportanläggning på den specifika platsen Nyäng, Arnö i Nyköping. 

Kontakta oss

Projektchef

Thomas Nygård
thomas.nygard@nykoping.se
0155-24 88 00

Projektledare

Sofi Hamliton
sofi.hamilton@nykoping.se
070-324 14 79

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: