Meny

Skisser och illustrationer

Skisserna är framtagna för att illustrera hur Nyköpings resecentrum kommer att se ut. 

Illustrationerna, som är ett urval ur gestaltningsprogrammet, är gjorda av Sweco Architects.

Perspektivvy

Strukturen för området kvarstår i förhållande till samrådsförslaget. Olika delar är justerade, till exempel trafiklösningar. Fokus har också varit på kulturmiljöfrågan och hur det gröna i området säkerställs.

Strukturen för området kvarstår i förhållande till samrådsförslaget. Olika delar är justerade, till exempel trafiklösningar. Fokus har också varit på kulturmiljöfrågan och hur det gröna i området säkerställs. 

Entrébyggnaderna

De två entrébyggnaderna byggs av tegel med mycket glas och den bärande konstruktionen har hämtat inspiration från dagens tak på perrongen. Entrébyggnaderna är Trafikverkets, liksom järnvägsanläggningen med perronger och spår, men det är Nyköpings kommun som har drivit arbetet med gestaltningen. Illustration: Sweco Architects

Många önskade att de historiska byggnaderna i området ska bevaras samtidigt som de nya byggnaderna både ska knyta an till historien och upplevs moderna och nyskapande. De två entrébyggnaderna byggs av tegel med mycket glas och den bärande konstruktionen har hämtat inspiration från dagens tak på perrongen. Entrébyggnaderna är Trafikverkets, liksom järnvägsanläggningen med perronger och spår, men det är Nyköpings kommun som har drivit arbetet med gestaltningen.

Brunnsgatan och den södra entrén med verksamhetshus

Fastigheten Konduktören 19 kan bevaras. Brunnsgatan breddas både för gång- och cykeltrafikanter och för kollektivtrafiken samt bilar.

Trafiklösningen i korsningen Södra Bangårdsgatan/Brunnsgatan har ändrats vilket gör att fastigheten Konduktören 19 kan bevaras. Brunnsgatan breddas både för gång- och cykeltrafikanter och för kollektivtrafiken samt bilar. Det nya verksamhetshuset löper längs med Brunnsgatan.

Södra Bangårdsgatan och magasinsbyggnaden

De äldre delarna av godsmagasinet, inklusive villadelen, bevaras och flyttas på Södra Bangårdsgatan. Byggnaden skapar en barriär in mot regionbussarnas vändplats.

De äldre delarna av godsmagasinet, inklusive villadelen, bevaras och flyttas på Södra Bangårdsgatan. Byggnaden skapar en barriär in mot regionbussarnas vändplats.

Bussterminalen

 

 

I bussterminalen skapas det plats för café och handel. Inom området skapas 1500 cykelparkeringar.

I bussterminalen skapas det plats för café och handel. Inom området skapas 1500 cykelparkeringar.

Ny byggrätt - Skrivaren

En ny byggrätt möjliggörs där nuvarande lekplats ligger vid Centralplan

En ny byggrätt möjliggörs där nuvarande lekplats ligger vid Centralplan. Som ersättning för lekplatsen byggs bland annat en ny i Hemgårdsområdet.

Norra Bangårdsgatan

Den planerade gång- och cykelbanan längs Norra Bangårdsgatan är förlagd intill fastigheterna för att skapa en distans mot resecentrum. Här planteras en ny allé för att behålla grönska i gaturummet.

Den planerade gång- och cykelbanan längs Norra Bangårdsgatan är förlagd intill fastigheterna för att skapa en distans mot resecentrum. Här planteras en ny allé för att behålla grönska i gaturummet. Den norra entrébyggnadens ingångar är flyttade till öst/västlig riktning för att inte leda resenärerna direkt ut mot villorna på gatan.

Terrrasser vid Västra passagen

Vid den nya Västra passagen, en gång- och cykelpassage under järnvägsbron ungefär där dagens tunnel vid stationsbyggnaden är, blir det lätt att passera Nyköpings resecentrum för alla som går och cyklar.

Vid den nya Västra passagen, en gång- och cykelpassage under järnvägsbron ungefär där dagens tunnel vid stationsbyggnaden är, blir det lätt att passera Nyköpings resecentrum för alla som går och cyklar. Här erbjuds också sittplatser i terrasser upp mot det nya torget som skapas vid Norra Bangårdsgatans västra del. Det är den Västra passagen som kommer att fungera som tillfällilg lösning för blåljustrafik och kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafikanter när Brunnsgatan stängs av.

Illustrationsplan

Strukturen för området kvarstår i förhållande till samrådsförslaget. Olika delar är justerade, till exempel trafiklösningar. Fokus har också varit på kulturmiljöfrågan och hur det gröna i området säkerställs.

Strukturen för området kvarstår i förhållande till samrådsförslaget. Olika delar är justerade, till exempel trafiklösningar. Fokus har också varit på kulturmiljöfrågan och hur det gröna i området säkerställs.

Kontakta oss

Frågor om projektet:

Johan Dahlrot
Projektledare Nyköpings resecentrum
0155-24 82 22
johan.dahlrot@nykoping.se

Frågor om detaljplanen:

Sara Rangensjö
Planarktitekt
0155-24 80 00
sara.rangensjo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: