Meny

Förberedande undersökningar och markarbeten

Just nu pågår projektering inför byggnationen av Nyköpings resecentrum. I det förberedande arbetet med projekteringen ingår flera olika typer av markundersökningar i området. Här hittar du aktuell information om undersökningarna. 

Nyköpings kommun och Trafikverket planerar byggnationen av Nyköpings
resecentrum tillsammans. Eftersom vi är olika organisationer innebär det att vi ansvarar för olika delar med egna konsulter och entreprenörer. Det är Nyköpings kommuns konsult Sweco som utför kommunens undersökningar.

Under vinter/vår 2021 kommer även sanering av det gamla bangårdsområdet mellan järnvägen och Södra Bangårdsgatan att genomföras. Det är Jernhusen som genomför saneringen. 

Marktekniska undersökningar 

Borrning

Sweco utförde marktekniska undersökningar med borrning under september och oktober dessa fortsätter under våren 2021. Undersökningarna genomfördes för att bland annat ta reda på jordlagerföljd, jordens egenskaper och nivåer för grundvatten. Resultaten används för att säkerhetsställa att byggnader, gator och ledningar planeras och utförs med rätt förutsättningar. 

Geoteknisk undersökning i Högbrunn

Inför byggnationen av den så kallade Hemgårdspassagen genomför Sweco med start 12 april geotekniska undersökningar i området. Läs mer om Hemgårdspassagen på detaljplanesidan. 

Sättningsmätningar

Under 2021 utför Sweco  sättningsmätningar i några av fastigheterna inom området. De fastighetsägare som berörs kontaktas separat. Arbetet syftar till att mäta eventuella pågående markrörelser. Sättningsmätningarna utförs genom att dubb installeras på ett antal hus och gatuspik installeras på ett antal vägar. Därefter kommer mättekniker att utföra återkommande inmätningar av dessa. De första dubbarna installerades under februari 2021.

Markundersökningar som utförs av Trafikverket

Under våren och sommaren 2021 utför Trafikverket markundersökningar i området för kommande resecentrum. Läs gärna mer om arbetet på deras webbplats. 

Ansökan om vattenverksamhet

För att kunna bygga passagerna under järnvägsspåren behöver grundvatten ledas bort i byggskedet. Grundvattenbortledningen är en tillståndspliktig vattenverksamhet som prövas av mark- och miljödomstolen.

Trafikverket och Nyköpings kommun skickade in en gemensam tillståndsansökan i oktober 2020. Nu behöver ansökan revideras. Vi kommer därför att genomföra ytterligare samråd med berörda och skicka in nya ansökningshandlingar under hösten 2021.

Samrådsunderlaget kommer att publiceras på Trafikverkets webbplats och  finnas i Stadshusets foajé när det är framtaget. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: