Meny

Förberedande undersökningar och markarbeten

Just nu pågår projektering inför byggnationen av Nyköpings resecentrum. I det förberedande arbetet med projekteringen ingår flera olika typer av markundersökningar i området. Här hittar du aktuell information om undersökningarna. 

Nyköpings kommun och Trafikverket planerar byggnationen av Nyköpings
resecentrum tillsammans. Eftersom vi är olika organisationer innebär det att vi ansvarar för olika delar med egna konsulter och entreprenörer. Det är Nyköpings kommuns konsult Sweco som utför dessa undersökningar.

Under hösten kommer även sanering av det gamla bangårdsområdet mellan järnvägen och Södra Bangårdsgatan att genomföras. Det är Jernhusen som genomför saneringen. 

Marktekniska undersökningar hösten 2020

Borrning

Sweco utförde marktekniska undersökningar med borrning under september och oktober. Undersökningarna genomfördes för att bland annat ta reda på jordlagerföljd, jordens egenskaper och nivåer för grundvatten. Resultaten används för att säkerhetsställa att byggnader, gator och ledningar planeras och utförs med rätt förutsättningar.

Infiltrationstester

Under oktober utför Sweco även tester i ett antal utvalda punkter för att undersöka infiltrationsmöjligheter i marken i området. Sweco får då information om jordlagrens vattenförande egenskaper och möjligheten för vattnet att infiltrera. Åtgärden ger information som kan hjälpa till att skydda känsliga objekt under kommande byggnationer.

Infiltrationstestet pågår i 2-4 dagar och medarbetare från Sweco kommer att finnas på plats under tiden. Under fältarbetet kan utrustningen och undersökningen begränsa framkomligheten på vissa gator. Efter avslutat fältarbete tas all utrustning bort och grundvattenrören kommer att döljas under brunnslock.

Sättningsmätningar

I början på 2020 ska Sweco göra sättningsmätningar i några av fastigheterna inom området. De fastighetsägare som berörs kommer att kontaktas separat. Arbetet syftar till att mäta eventuella pågående markrörelser. Sättningsmätningarna utförs genom att dubb installeras på ett antal hus och gatuspik installeras på ett antal vägar. Därefter kommer mättekniker att utföra återkommande inmätningar av dessa.

Ansökan om vattenverksamhet

Trafikverket och Nyköpings kommun ansöker gemensamt om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. Tillstånd behövs för arbete med grundvattenbortledning i samband med anläggande av passager under
järnvägen vid Nyköpings resecentrum, på fastigheterna Nyköping Väster 1:1, Väster 1:2, Väster 1:42, Väster 1:43 och Anderslund 1:27, Nyköpings kommun. Läs hela ansökan: . Ansökan finns också tillgänglig i Stadshusets foajé, Nyköping.

 

 

 

 

Läs mer om Nyköpings resecentrum på Trafikverkets webbplats

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: