åkroken

Kvarteret Åkroken

Ett nytt torg, en park med större grönytor tillsammans med bostäder och parkeringsgarage kommer att knyta ihop stadskärnan med den historiska kulturmiljön utmed Nyköpingsån.

Här hittar du information om vad som händer i kvarteret Åkroken, där Nyköpings kommun ska bygga en park med plats för lek samt ett torg och där Nyköpingshem ska bygga hyresrätter

Det här ska byggas i kvarteret

  • Parkeringsplatser för både de boende och allmänheten
  • Tre flerbostadshus ovanpå befintligt garage
  • Ett nytt torg och en ny park, med plats för lek, som knyter ihop området med Åpromenaden

Se filmen som visar kvarteret Åkroken när det är klart

Park med plats för lek och ett torg

Omvandlingen av kvarteret Åkroken i Nyköpings gamla kulturkvarter är ett stort projekt som kommer att skapa mer parkmark än idag och bättre tillgänglighet till både ett nytt torg och till Åpromenaden. Torget får ungefär samma mått och placering som det medeltida Rådhustorget och ramas in med träd och belysning. 

Utmed ån finns möjlighet att skapa fler soliga och skuggade sittplatser. Dessutom ska växtligheten glesas ut så att sikten ner mot ån blir bättre från det nya torget. De nya husen kommer inte att ta upp hela kvarteret utan placeras endast i den västra delen.

Husgrund och parkeringshus är färdigt

Parkeringshuset, som byggdes av företaget Byggmästarna AB, blev klart i början av 2015. 

Parkeringshuset öppnar när flerbostadshusen är byggda eftersom det idag till exempel saknas utrymningsvägar i garaget. Dessa blir färdiga först när bostadshusen byggs. Parkeringsplatserna kommer att kunna användas av både allmänheten och de boende. Totalt beräknas 57 p-platser i två källarplan. Ovanpå parkeringshuset kommer det att uppföras tre byggnadskroppar med ca 30 lägenheter.

Nyköpingshem köpte fastigheten 2014

Kommunfullmäktige fattade beslutet om försäljningen i oktober 2014, beslutet överklagades till kammarrätten, som avslog överklagandet. Nyköpingshem köpte därefter fastigheten för 7,9 miljoner kronor och de ska bygga fyra hus med ca 30 hyreslägenheter i kvarteret.

Nyköpingshem lämnade in bygglovshandlingar i april 2015. De är anpassade efter att det är hyreslägenheter istället för bostadsrätter som nu ska byggas, men det har i stort sett samma arkitektoniska uttryck och omfattning. Efter ett år av överklagan till mark- och miljödomstolen vann bygglovet laga kravt 2017och Nyköpingshem börjar bygga när förberedande arbete är färdigt och en byggentreprenör är upphandlad. 

Arkeologiska utgrävningar 2010-2011

Under de arkeologiska undersökningar som bland annat Sörmlands museum genomförde inför byggnationen hittades en stor del av Nyköpings historia bevarad. Undersökningarna kom till efter att prov visade att kulturlagren höll på att falla samman och att historien därigenom höll på att försvinna. Tack vare stora bidrag från Riksantikvarieämbetet kunde undersökningarna genomföras. Bidragen var villkorade av att ytan också ska exploateras med bostäder.

Allt material som hittades togs upp och idag finns inga av fynden kvar i jorden. Läs mer om de arkeologiska fynden.

Utvecklingsprogram för Årummet

På uppdrag av Kommunstyrelsen tog Samhällsbyggnadsavdelningen fram ett utvecklingsprogram för Nyköpings å-rum. Tillsammans med Tekniska divisionen, parkavdelningen och Sörmlands museum såg avdelningen över möjligheterna att utveckla Nyköpings långsträckta parkområde som går från Harg genom staden ner till slottet och hamnen. Särskild vikt skulle läggas på kvarteret Slottsvakten och Åkroken. Läs mer om Årummet.

Tidigare publicerade nyheter om Åkroken

Ta del av tidigare publicerade nyheter här på nykoping.se

Kontakta oss

Tekniska divisionen Gata/Hamn/Park

Pat Radestedt
Planeringschef Gata/Park
0155-24 80 00
pat.radestedt@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: