Meny

Förskola vid Oppeby skolområde

Här kan du läsa mer om den förskola som planeras vid Oppeby skolområde. Förskolan ska ha 5 baser och byggas enligt ett färdigt koncept som kommunen tagit fram för att korta ner tiden från projektering till färdig byggnad. 

Tekniska divisionen fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2 december 2019 att projektera och upphandla en ny förskola med 5 baser vid Oppeby skolområde.

Bild skolområdet o ring ny förskola.jpg

Nuläge

Just nu pågår projektering, som handlar om att ta fram planer och underlag inför upphandling, ett arbete som pågår hela 2020. Om allt går enligt plan kan upphandling ske vintern 2020 och beslut om byggnation kan tas i kommunstyrelsen våren 2021. 

Arbetet med detaljplanering för området fortsätter. För att snabbare komma igång med byggnation så kommer projektering att ske parallellt med detaljplaneringen. 

Preliminär tidplan

  • Projektering under 2020
  • Upphandling hösten/vintern 2020
  • Beslut Kommunstyrelsen 2021
  • Planerad byggstart våren 2021
  • Byggtid ca 2år
  • Klart 2023

Bakgrund

I en förstudie genomfördes under 2017 och som återrapporterades till Kommunstyrelsen 2018-10-15 (§284), framgår det att befintliga förskolelokaler har stora renoveringsbehov, är små och inte anpassade för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Enligt förstudien bedöms det inte vara ekonomiskt och verksamhetsmässigt motiverat att renovera lokalerna.

Förstudien föreslår en byggnation av två nya förskolor med 5 baser i Oppeby-området - en förskola i utkanten av skolområdet och en förskola vid Oppeby gård.

Enligt förstudiens tidplan ska först en förskola med 5 baser byggas i Oppeby gård och därför beslutade kommunstyrelsen 2019-04-08 att uppdra till Tekniska divisionen att projektera och upphandla denna förskola. Under arbetet med detaljplan uppdagades att det är svårt att klara bullerkraven på den aktuella platsen. Därför är denna projektering pausad.

Tekniska divisionen fick i uppdrag 2019-12-02 att projektera och upphandla en ny förskola med 5 baser enligt kommunens koncepthandlingar vid Oppeby skolområde. 

Politiska beslut och uppdrag

Kommunstyrelsen 2 december 2019 - Beslut att projektera en ny förskola vid Oppeby skolområde. 

Kontakta oss

Projektchef

Thomas Nygård
thomas.nygard@nykoping.se

Projektledare

Peter Gärdin
peter.gardin@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: