Meny

Arkiv nyheter Sibro

Här hittar du bakgrundsinformation och äldre nyheter om dammanläggningen vid Sibro. Bakgrundsinfon finns längst ner på sidan.

............Nyhetsarkiv..........

Ansökan om vattenverksamhet vid Sibro kompletterad

Juni 2018

Ett förslag på alternativ lösning för Sibro dämme och regleringen av Båven finns nu hos Mark- och miljödomstolen. Domstolsprocessen är igång och efter ett föreläggande från domstolen har sakägarlistan justerats. Utöver sakägarlistan har en beskrivning av rivningsarbetet och en aktförvarare utnämnts.

I det inledande arbetet inför och under samrådet gjordes en bred bedömning av sakägarfrågan, men när frågan nu har kommit till domstolen görs en omvärdering. I samband med föreläggandet om komplettering justerades sakägarlistan, till att enbart omfatta de som direkt påverkas av förslaget. Slutligen kommer det att vara domstolen som avgör vem som är sakägare, detta är kommunens bedömning.

- Det är de sakägare som påverkas av en eventuell olägenhet som nu finns med på listan, berättar Johan Palmqvist, projektledare i Nyköpings kommun. Det är alltså de direkt närboende vid Sibro som bedöms som sakägare i frågan.

Den justerade bedömningen innebär att det endast är fastighetsägare med mark som angränsar till Sibro 3:1 som ska betraktas som sakägare. Dessa kan påverkas till följd av en lokal vattenståndssänkning vilket skulle kunna påverka enskilda brunnar samt störningar i samband med arbetena i form av arbetsvägar, buller, tillfällig mindre grumling av vatten etc. Även huvudmannen för regleringsföretaget för Lidsjön bedöms vara sakägare samt ledningsägare som har servitut. En ny förteckning med fastigheter som är sakägare, inklusive karta samt servitut finns på projektsidan.

Vattenstånd enligt föreslagen lösning

Enligt den föreslagna lösningen kommer vattenståndet i Båven att i stort sett fortsätta variera likvärdigt med dagens situation och med den situation som bedömts vara nollalternativet under ett år. Högsta högvatten kommer inte att förändras medan lägsta lågvatten blir ca 1 dm högre.

Detta bedöms inte medföra någon skada för strand- och vattenfastigheter i sjön Båven och därför bedöms de flesta av dessa inte vara sakägare. Samma mängd vatten kommer under året att rinna till Lidsjön och det åligger huvudmannen för vattenregleringen att hålla vattennivåerna. Därmed är inte heller strand- och vattenfastigheterna i Lidsjön att betrakta som sakägare i målet.

Så säger lagen

Som framgår av 9 kap. 2§ Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska vattenverksamhet anses beröra en viss fastighet bland annat när fastigheten eller dess vatten tas i anspråk för verksamheten eller för en anläggning i samband med verksamheten eller när verksamheten kan medföra skador på mark eller vatten som tillhör fastigheten, på byggnader eller anläggningar som finns på fastigheten eller på fastighetens användningssätt. 

...........................

Beslut om Sibro dämme på KS 26 mars 2018

Ett förslag på alternativ lösning för Sibro dämme och regleringen av Båven är nu färdigt. Måndag 26 mars förväntas kommunstyrelsen i Nyköpings kommun fatta beslut om att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt den lösning som föreslås.

Nyköpings kommun har sedan 1940-talet ägt dämmet i Sibro som ligger i sjön Båven. Ingen verksamhet pågår i dag vid dämmet men där har tidigare bedrivits kvarnverksamhet. Dämmet har inget tillstånd för hur vattennivån regleras i Båven idag.

Länsstyrelsen Södermanland har förelagt Nyköpings kommun att ansöka om tillstånd för dämme vid Sibro och reglering av Båven, alternativt utrivning av befintligt dämme. Senast 15 april 2018 ska en ansökan om lösning av situationen vara inlämnad till Mark- och miljödomstolen.

Samråd och process fram till förslag på lösning

I arbetet med att ta fram en lösning har samråd med sakägare och en rad möten med berörda intressenter samt Länsstyrelsen Södermanland arrangerats för att hitta den lösning som är bäst utifrån en mängd olika aspekter såsom ekologi, ekonomi och landskaps- samt kulturvärden.

En naturlik överfallströskel som gynnar fiskar och musslor
Huvudalternativet som föreslås som lösning är en naturlik överfallströskel med en kortare strömsträcka. Alternativet innebär att en naturlik tröskel skapas ungefär 50 meter uppströms dagens dämme. Tröskeln är svagt V-formad med en djupare huvudfåra i mitten, och nedanför tröskeln skapas en meandrande (slingrande) strömsträcka. Tröskeln anpassas i sin utformning för att skapa en naturlig reglering av uppströms liggande Båven.

Vid lågt vattenstånd rinner vattnet enbart i den 3 meter breda djupfåran, vid högvatten flödar vatten över hela den bredd där det idag strömmar vatten. Lösningen möjliggör vandring förbi Sibro även för svagsimmande fiskarter och den innebär också att stormusslor, däribland de skyddade arterna tjockskalig målarmussla, flat dammussla samt stor dammussla, kan spridas mellan sjöarna.

Visualiseringen visar hur alternativet är tänkt att se ut. Vattenståndet vid denna bild är motsvarande en typisk junimånad när högvattnet har sjunkit undan.

Visualiseringen visar hur alternativet är tänkt att se ut. Vattenståndet vid denna bild är motsvarande en typisk junimånad när högvattnet har sjunkit undan.

Fiske och båtlivet gynnas

Friluftsintressen som fiske bedöms påverkas positivt med förslaget till lösning då omlöpet ersätter det nuvarande utskovet och ger fri passage åt både stark- och svagsimmande arter. Förutsättningar för båt och kanot bedöms även påverkas positivt eftersom alternativet innebär nivåvariationer som är liknande de som råder idag, men med en höjning av vattennivåerna i Båven under torrperioder.

Lösningen förbättrar förutsättningarna att nå nationella miljömål och miljökvalitetsnormer. Jordbruket kommer inte att påverkas av lösningen. Den tydliga kopplingen mellan befintliga kvarnbyggnader och deras historiska anknytning till befintlig damm minskar dock, vilket har en viss negativ konsekvens för kulturvärdena.

Kostnad för byggnation av huvudalternativet har kalkylerats till 8,7 MSEK.

................................

Kommunstyrelsen 3 april 2017

Sibro dämme stod på dagordningen när kommunstyrelsen sammanträdde måndag 3 april 2017.

Fortsatt arbete med Sibro dämme

Förstudien för att ta fram och utvärdera alternativa lösningar för Sibro dämme är nu klar. Efter utvärdering av olika alternativ rekommenderar projektgruppen att gå vidare med två alternativa lösningar som ska studeras djupare:

- Att behålla befintligt dammkrön men att ersätta utskovet (luckorna) med en slingrande strömsträcka.
- Att ersätta befintlig anläggning med en naturlig överfallströskel och en kortare strömsträcka.

Båda alternativen kan under projekteringsarbetet anpassas för olika sätt att lösa regleringen. Hur den framtida regleringen av Båven ska se ut ska nu alltså utredas närmare. Arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning påbörjas och framöver arrangeras ett samråd då tekniska lösningar, framtida reglering och bedömda effekter presenteras. Läs mer om projektet: www.nykoping.se/sibro

.........................................

Bakgrund projekt Sibro

Här hittar du bakgrundsinformation om Nyköpings kommun arbete med att hitta en långsiktig och hållbar lösning för Sibro dämme och regleringen av sjön Båven.

Nyköpings kommun har sedan 1940-talet ägt dämmet i Sibro som ligger i sjön Båven. Ingen verksamhet pågår i dag vid dämmet men det har sedan tidigare bedrivits kvarnverksamhet. Dämmet har inget tillstånd för hur vattennivån regleras i Båven idag.

Länsstyrelsen Södermanland har förelagt Nyköpings kommun att riva dämmet i Sibro eller söka tillstånd för dämmet, alltså att reglera vattennivån. Senast 12 november 2017 ska en ansökan om lösning av situationen vara inlämnad till Mark- och miljödomstolen. Observera att ansökningsperioden har förlängts till 15 april 2018.

Till och med 31 oktober 2017 pågick samråd för förslaget för den framtida regleringen av Båven och utformningen av faunapassage vid Sibro dämme. Läs mer om samrådet.

Tidigt samråd hösten 2016

För att genomföra en så bra process som möjligt bjöds Länstyrelsen Södermanland och miljöenheterna i berörda kommuner in till ett tidigt samråd under hösten 2016 och våren 2017. Detta för att framför allt säkra att inget missas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen samt för att säkra att vi når ut till berörda grupper så att ingen viktig intressent missas.

Förslag beslutades av Kommunstyrelsen 3 april 2017

Förstudien för att ta fram och utvärdera alternativa lösningar för Sibro dämme blev klar våren 2017. Efter utvärdering av olika alternativ rekommenderade projektgruppen att gå vidare med två alternativa lösningar som ska studeras djupare. Kommunstyrelsen fattade beslut 3 april. Läs mer och ta del av handlingar.

Informationsmöten i Nyköping, Gnesta och Flen

Under det tidiga samrådet arrangerades ett antal informationsmöten i vår del av Sörmland i februari 2017. Drygt 100 personer deltog i mötena där syftet var att informera om hur arbetet går till, varför en lösning behöver tas fram och så gavs det möjlighet att ställa frågor.

En rättelse har gjorts av höjdsystemet i samrådshandlingar för tillståndsansökan
Vid samrådsmötena i Nyköping och Sparreholm uppmärksammades ett fel med koordinatsystemen i samrådsunderlaget. Felet påverkade inte samrådsprocessen. Vi diskuterade frågan med Länsstyrelsen och fick råd av dem. Alla grafer presenteras nu med två axlar med olika koordinatsystem. Framtagna handlingar granskades i större detalj så att liknande fel inte kan uppstå.

Vanliga frågor och svar samt historiskt perspektiv

Ta del av några av de frågor och svar som kom upp under mötena. Frågor om det historiska perspektivet kom också upp under mötena. Här hittar du en redögörelse nedtecknad av dåvarande elverkschefen Gunnar Ferry.

Ramböll är konsultföretaget

I början av november 2016 blev det klart att Ramböll är det konsultföretag som genomför förstudien och ansökan. Projektgruppen på Ramböll består av erfarna konsulter från flera kontor. Projektledare och specialister kommer från det danska kontoret i Odense där de har mångårig erfarenhet av liknande projekt.

Processen

Med anledning av föreläggandet arbetar Nyköpings kommun med att hitta en framtida lösning för dämmet i Sibro. Eftersom både själva dammanläggningen och regleringen bedömts som olovlig av Länsstyrelsen kommer både den tekniska lösningen och den resulterande regleringen att ses över. Processen för detta arbete kommer i grova drag att se ut såhär:

Processbild för projekt dammanläggning vid Sibro dämme

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: