Dammanläggning vid Sibro

Nyköpings kommun äger den befintliga dammanläggningen vid Båvens utlopp till Lidsjön i Sibro. Med anledning av ett föreläggande från Länsstyrelsen Södermanland har en lösning för en framtida teknisk utformning av dämmet och regleringen av vattnet nu beslutats av KS.

Skissen här ovanför är en visionsbild för hur det kan se ut när projektet är klart.

Ansökan om vattenverksamhet vid Sibro kompletterad

Ett förslag på alternativ lösning för Sibro dämme och regleringen av Båven finns nu hos Mark- och miljödomstolen (juni 2018). Domstolsprocessen är igång och efter ett föreläggande från domstolen har sakägarlistan justerats. Läs mer i Mark- och miljödomstolens kungörelse. Ansökan har också kompletterats med en beskrivning av rivningsarbetet och så har en aktförvarare utnämnts. Se bilagan "Komplettering juni 2018 inkl sakägarlista" i menyn.

I det inledande arbetet inför och under samrådet gjordes en bred bedömning av sakägarfrågan, men när frågan nu har kommit till domstolen görs en omvärdering. Sakägarlistan omfattar endast de som direkt påverkas av förslaget. Slutligen kommer det att vara domstolen som avgör vem som är sakägare, detta är kommunens bedömning. Läs mer om den nya bedömningen.

Beslut om Sibro dämme på Kommunstyrelsen 26 mars 2018

Ett förslag på alternativ lösning för Sibro dämme och regleringen av Båven är nu färdigt och måndag 26 mars fattade kommunstyrelsen i Nyköpings kommun beslut om att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt den lösning som föreslås. Läs mer om vad beslutet innebär. Till höger hittar du handlingar som ligger till grund för beslutet.

Har du frågor?

Ta del av vanliga frågor och svar.

Kontakta Stefan Andersson som är kommunekolog och projektledare för Sibro dämme på Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Historik och bakgrund till projektet

Ta del av den historiska bakgrunden och mer information om projektet samt äldre nyheter.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Strategienheten

Johan Palmqvist
Projektledare
0155-24 83 07
johan.palmqvist@nykoping.se 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: