Centrumstråk Öster

Centrumstråk öster sträcker sig från Hospitalsgatan fram till Gripsholmsparken. Gaturummet ska bli ett mer sammanhängande och inbjudande stråk där gång och cykel står i fokus. 

 

Åtgärderna är en motprestation i det stadsmilijöavtal där Trafikverket har beviljat ekonomiskt stöd i samband med byggandet av Nyköpings resecentrum. Kommunstyrelens fattade beslut om förändringarna i mars 2022. I kallelsen kan du läsa mer om bakgrunden.

Den 8 november väntas Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om etapp 2. Etapp 2 innebär att göra Östra storgatan bilfri så att cyklister, fotgängare och aktiviteter får större utrymme. Det ska göra Östra storgatan mer attraktiv och säkrare. Här kan du läsa underlagen i kallelsen.

stadsbron nyköping

Ändrad trafik för ett säkrare och mer attraktivt Öster

För att göra Östra storgatan mer trafiksäker och attraktiv att vistas  i planeras trafiken att ändras. Med en bilfri storgata skapas möjlighet att tillföra ytterligar planteringar och möblering för en ökad trivsel i området.

Östra Storgatan blir gång- och cykelväg från och med Stadsbron och fram
till Skjutsaregatan. Mellan Skjutsaregatan och Stockholmsvägen blir
motorfordonstrafik förbjuden med undantag för boende och besökare till
Östra Storgatan 26–30. 

På S:t Annegatan kvarstår dubbelriktad trafik i nord-sydlig riktning. På Östra
Kyrkogatan och Skjutsaregatan blir det påbjuden körriktning i sydlig riktning
både norr och söder om Östra Storgatan, cykling tillåts i alla riktningar.

Fler cykelparkeringar och bilparkeringar flyttas till tvärgator

I och med att Östra Storgatan blir gång- och cykelväg flyttas parkeringsplatser för bil till tvärgatorna. De parkeringsplatser för bil som tas bort ersätts till största delen av cykelparkeringsplatser. 12 avgiftsbelagda parkeringsplatser på tvärgatorna görs om till avgiftsfri parkering i 30 minuter. Det tillkommer också 12 nya avgiftsfria parkeringsplatser med tillåten parkering 30 minuter.

Funktion, möblering, belsning och trafik

Ett sammanhängande stråk skapas öster om Hospitalsgatan som binder
ihop västra och östra delen av stan till att bli Nyköpings mest centrala
huvudcentrumstråk. Gatan har tidigare varit bilväg och idag är biltrafiken
delvis tillåten. Bron över ån binder med ny möblering bättre ihop Öster och väster.

Förändringarna innebär att i första hand prioritera fotgängare över bron
men även cykelfunktionen. Biltrafiken ska reduceras till ett minimum utifrån
vad som krävs till ett fåtal verksamheters tillgänglighet. Stråket ska tydligt
signalera att de oskyddade trafikanterna är prioriterade i gaturummet.

Under 2022 möbleras stadsbron och får ny belysning: 

• Sittplatser och solstolar
• studsmatta och liten rutschkana
• Sittskulptur
• Dubbeltrappa
• Fallunderlag och konstgräs
• Träd och blomurnor
• Platser avsedda för Food Trucks med mera.
• Byta ut den belysning som idag är placerade utmed Storgatan mot
effektivare LED–armaturer av typ Kungslyktan
• Belysa ingångar och träd vid Nicolaiskolan
• Belysa träd vid Nicolaikyrkan (sker i samverkan med kyrkan)

skiss över möblering

Öppna sidomeny