Meny

Basketplan och ny parkering på Brandholmen

En ny yta för basketplan och umgängesytor byggs på Brandholmen. På den gamla basketplanen anläggs en parkering. Synpunkter på placeringen av basketplanen har behandlats och planen bedöms inte beröras av strandskydd. 

skiss över området

Parkeringsplats

På den gamla basketplanen nyttjar vi den asfalterade yta som finns till en ordnad parkering för 10-12 bilar.

På de grusade ytorna planterar vi träd, buskar och anlägger en ny gräsmatta.

Parkområdet utvecklas

Det finns behov av aktiviteter för många och basketplanen flyttas från nuvarande plats lite längre från bostäder.

I närheten har vi byggt en grillplats så att den omtyckta parken kan nyttjas mera. Planer finns också på att utveckla parken upp emot Brandholmsvägen.

Inkomna synpunkter

Nyköpings kommun har fått in synpunkter och frågor om placeringen av basketplanen. Kommunen har noga gått igenom de synpunkter som kommit in och gör den samlade bedömningen att Nyköping behöver platser med ytor och aktiviteter för alla.

Bygglov och strandskydd

Nyköpings kommun gör bedömningen att åtgärderna på platsen inte är bygglovspliktiga och följer nuvarande beslut om markanvändning.

Kommunen gör också bedömningen att basketplanen inte behöver dispens från strandskydd. Planområdet omfattas inte av strandskydd då området var planlagt före 1975.

Om övergångsbestämmelser vid införande av Miljöbalken:
”Strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan skall inte omfattas av strandskydd enligt miljöbalken, om det inte bestäms något annat.”

Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt nya plan- och bygglagen. Detta gäller även när en detaljplan för ett område som tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: