Meny
nyköpingsån.jpg

Årummet

Nyköpingsån med dess långsträckta parkområde ska bli mer än bara åpromenaden.

Årummet som unik park

Visionen är att profilera Årummet som en unik park i Nyköping. Allas vår tillgång till Årummet ska säkerställas samtidigt som Nyköpingsån ska hålla god kvalitet som livsmiljö och spridningsväg för växter och djur.

Ambition och uppdrag att utveckla området finns med i flera planer och styrdokument, bland annat i den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta från 2013 (kallad FÖP). Läs mer om översiktsplanering i Nyköping.

Om utvecklingsprogrammet

Utvecklingsprogrammet bygger bland annat på medborgares förslag, idéer och synpunkter om Årummet som Nyköpings kommun har fått in genom åren. Du hittar utvecklingsprogrammet med tillhörande dokument längst ner på sidan.

Hösten 2014 genomfördes en webbenkät där Nyköpingsborna fick vara med och tycka till om utvecklingsprogrammet samt prioritera ett antal områden i Årummet. Läs mer om enkäten längre ner. 

Du ska hitta dit, känna igen dig och bli nyfiken

Tydliga entréplatser ska vara vägar in i Årummet. Informationstavlor, bänkar, belysning och liknande inslag kan skapa igenkänning och göra att du upplever hela Årummet som en sammahållen plats. Ambitionen är att du ska bli nyfiken att färdas hela eller delar av sträckan. Längs med vägen ska du som besökare bli lockad att fortsätta - vad finns bakom nästa krök?

Tillgänglighet för alla

Årummet ska vara tillgängligt för alla, oavsett fysiska förutsättningar. Gångvägar, möblemang och naturmiljöer ska både tilltala ögat och vara funktionella. Du ska också lätt kunna hitta i Årummet. Ett enhetligt och informativt skyltsystem är ett sätt, ett mobilt vägvisningssystem och andra digitala kartlösningar kan vara ett annat.

Konst och upplevelser i Årummet

Konstinslag kan vara viktigt för ett områdes identitet. Konstverk kan bytas ut och anpassas efter årstider och händelser. Redan idag har staketet vid åkanten nära slottet fungerat som en tillfällig konstutställning, där Sörmlands museum ställt ut fotografier under namnet "Bilder som berättar". I förslaget föreslås det att en permanent scen ska byggas någonstans längs åsträckningens centrala delar, utformad så att den smälter in i omgivningen.

Vad händer nu?

Vissa delar i utvecklingsprogrammet kommer att kunna genomföras direkt med enkla medel medan andra delar kommer att ta längre tid och kräva större investeringar. Det finns ingen fastslagen tidplan och inga särskilt avsatta medel i nuläget. Pengar för drift och investeringar ingår i Tekniska divisionens budget.

De övergripande målen i utvecklingsprogammet är:

  • att åpromenaden blir ett sammanhängande stråk hela vägen från Oppeby-Harg till Hamnbron
  • att tillgängligheten till Årummet ökar
  • att Årummets kvaliteter och de olika karaktärerna förstärks
  • att Årummet integreras väl i omgivningen och förankras i den historiska miljön
  • att Årummet är attraktivt för såväl boende som besökare i Nyköping
  • att Årummet är en trygg plats att besöka under dygnets alla timmar

Om enkäten

Underhåll årummets promenadvägar och förbättra belysningen
Miljön kring Nyköpingsån är vacker som den är. Underhåll promenadvägar, öka tryggheten och tillgängligheten genom bättre belysning. Rusta de sträckor där det är svårt att ta sig fram och förbättra skyltningen.

Detta tycker många av de Nyköpingsbor som tog chansen att delta enkäten
om Årummet som genomfördes hösten 2014.

- Stort tack till alla ni 340 personer som svarade! Det är långt fler engagerade medborgare än vad vi brukar höra av vid ett samråd, säger Per Crona, planarkitekt i Nyköpings kommun och en av projektdeltagarna. Både unga och äldre deltog i enkäten. Det är extra viktigt att unga människor engagerar sig eftersom utvecklingen av Årummet är ett långsiktigt projekt.

Visionen med utvecklingsprogrammet för Årummet är att profilera sträckningen längs med ån från Harg till Hamnbron som en unik park i Nyköping. Tillgången till Årummet ska säkerställas samtidigt som Nyköpingsån ska vara en bra miljö för växter och djur.

Nyköpingsborna prioriterar Perioden, gångstigar och tryggheten

- Ett syfte med enkäten var att vi ville ha hjälp med prioriteringen av utvecklingsprogrammet, fortsätter Per Crona. Vi har fått svar på vad Nyköpingsborna tycker är viktigast och vad ska vi börja med.

Att Årummet ska vara en plats för rekreation och naturupplevelser är tydligt i enkätsvaren. Man vill kunna promenera och motionera, vistas där bara för att sitta ner en stund och fika. Många vill också ha lekplatser och förbättrade möjligheter för paddling samtidigt som man vill att fler kulturella och historiska upplevelser erbjuds.
Tryggheten är en viktig fråga och fler än hälften känner sig otrygga i området på kvällen och natten. Trygghet handlar mycket om att känna sig sedd av och omgiven av andra människor – därför ligger fokus på åtgärder som får fler att röra sig i Årummet även på kvällstid och under vinterhalvåret.

Av 12 utpekade platser att prioritera "vann" området Perioden följt av öarna vid Fors och Åkroken samt gångstigen vid motorvägen. Att kunna ta sig hela vägen från hamnen till Harg, via en bro över ån så att man kan ta sig tillbaka på motsatt sida, är det många som tycker är viktigt och något som skulle lyfta hela Årummet. I enkätsvaren kan man också läsa att kopplingen mellan hamnen är viktig tillsammans med förbättrad skyltning i Årummet.

Vad händer nu?

- Projektetet "Utvecklingsprogram för Årummet" är snart slut och då tar det löpande arbetet vid med att förbättra sträckan och området, säger Per Crona. En del åtgärder går att göra relativt snabbt med en mindre investering, medan andra åtgärder måste planeras långt i förväg för att säkra det ekonomiska och den långsiktiga kvaliteten. I första hand kommer vi att arbeta med skyltning och entréer, belysning, de historiska miljöerna och med ökat underhåll.

Antal svaranden och statistik

Antal svarande totalt: 342 (jämn könsfördelning).

Åldersgrupp
0-20: 14,1%
21-40: 24,6%
41-60: 33,4%
61-80: 26,4%
81+: 1,5%

Boende i Nyköping: 77,1%
Boende utanför staden: 15,2%
Boende på annan ort (pendlare): 5,6
Besökare: 2,1%

Kontakta oss

Tekniska divisionen Gata/Hamn/Park

Pat Radestedt
Planeringschef Gata/Park
0155-24 80 00
pat.radestedt@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: