Meny

Friggebod och Attefallshus

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får i många fall utföra åtgärder som inte kräver bygglov.  Exempel på sådana är komplementbyggnader i form av attefallshus eller friggebodar. När du bygger ett nytt en- eller tvåbostadshus måste du först ha fått ett slutbesked innan vi kan skriva ett startbesked för en Attefallsåtgärd. Innan du bygger en Friggebod behöver du ha fått ett slutbesked för din huvudbyggnad. 

Friggebod

Friggebodar kräver varken en bygglovsansökan eller anmälan. Däremot måste den följa vissa regler.

Vilka regler som gäller finns att läsa på boverkets hemsida.

Attefallshus och attefallsåtgärder

Du behöver inte ansöka om bygglov för attefallsåtgärder och attefallshus, men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja någon av åtgärderna nedan.

Att göra en anmälan liknar processen att söka bygglov, här kan du läsa om bygglovsprocessen

1. Attefallshus 30 kvm

Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad). Den totala byggnadsarean får sen den 1 augusti 2020 max vara 30 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 4 meter. Om du vill bygga Attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du grannens medgivande. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov. Om huset ska användas för bostadsändamål är det många krav som måste uppfyllas. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering mm. Ska huset användas som fritidshus så finns det vissa undantag från de krav som ställs.

Det är bara anmälan om attefallshus som kommer in efter den 1 augusti 2020 som omfattas av de nya reglerna. För anmälan som kommer in innan den 1 augusti gäller de gamla reglerna, även om du inte påbörjar bygget förrän efter den 1 augusti.

2. Tillbyggnad 15 kvm

Du får göra en tillbyggnad på din huvudbyggnad om max 15 kvm bruttoarea. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostads-husets taknockshöjd. Om Attefallstillbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du grannens medgivande. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov.         

3. Takkupor

Max två takkupor får utföras på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att du inte har några befintliga takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallets längd. En lovbefriad takkupa får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, annars krävs bygglov. Att kapa en takstol innebär exempelvis ingrepp i den bärande konstruktionen vilket gör att bygglov krävs.                              

4. Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus

Du som har ett enbostadshus får inreda en ytterligare självständig bostad. Den nya lägenheten ska uppfylla kraven för bostadsändamål. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering mm. Brandkravet innebär bland annat att bostäderna ska vara egna brandceller och ha brandavskiljande väggar, tak och golv. Tillgängligheten och funktionerna i det befintliga bostadshuset får inte försämras.

Förberedelser inför anmälan

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader.

Här kan du se ett exempel på en situationsplan.

Det här behöver du lämna in:

Använd gärna vår e-tjänst när du gör din ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig.

 • Anmälan
  Om du använder vår e-tjänst behöver du inte skicka in en separat blankett. Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av åtgärd du anmäler och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress och tänk på att blanketten måste vara signerad.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Måttsätt byggnaden och ange minst tre avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden (höjden över den genomsnittliga medelvattennivån) för den färdiga golvnivån.
 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. 

Grannars godkännande

Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Godkännandet måste då ges av samtliga lagfarna ägare som skriver under, förslagsvis en daterad situationsplan med åtgärden inritad samt på fasadritning som vetter mot granne. Godkännandet lämnas in i samband med anmälan. Är avståndet till allmän platsmark (exempelvis park eller gata) mindre än 4,5 meter behöver du söka bygglov.

Beslut inom 4 veckor

Från att anmälan är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom 4 veckor.

Tips och råd

 • Om byggnaden ska användas som bostad måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler. Läs mer på Boverkets hemsida.
 • Om din anmälan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare, det innebär att du kan sätta igång tidigare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Exempelritningar.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter