Meny

Exempelritningar

När du ansöker om lov eller gör en anmälan behöver du lämna in ett antal handlingar som beskriver det du planerar att göra. Längre ner på sidan hittar du bilagor med exempelritningar.

Vad behöver du skicka in?

Vad du behöver skicka in när du ansöker om lov eller gör en anmälan beror på vad du ska göra. I normalfallet behöver du skicka in en ansökningsblankett, ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. På vår sida Vilka handlingar behövs? hittar du guider till de vanligaste projekten.

Vad innebär fackmannamässiga ritningar?

Det är viktigt att alla ritningar som skickas in är fackmannamässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt papper med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med. Genom att lämna in fackmannamässiga ritningar från början minskar risken att du behöver göra om dem och skicka in på nytt.

Alla ritningar ska innehålla:

 • information om vad de föreställer
 • fastighetsbeteckning
 • skala och skalstock (ett måttsatt streck som visar skalan)
 • upprättat och eventuellt reviderat datum

Det här kan du göra själv

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Ifall du vill ta del av äldre ritningar från vårt bygglovarkiv är du välkommer att höra av dig till oss genom e-post. Ange vilken fastighet/adress det gäller samt vilka ritningar du vill ta del av.

Varför är kraven så höga?

Att vi ställer höga krav på ritningarna beror bland annat på att:

 • risken för fel och missförstånd minskar
 • även ovana personer ska kunna förstå dem
 • ritningarna ska kunna arkiveras
 • handläggaren ska kunna göra en korrekt bedömning

Tips och råd

 • Dubbelkolla gärna så att dina ritningar är skalenliga och att alla mått står med. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem.
 • Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper i A4 eller A3-format.
 • Kom ihåg att måttsätta det du ska bygga.
 • Skicka gärna in ritningarna digitalt genom vår e-tjänst eller till bygglov@nykoping.se.

Fasadritning

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån.

En fyrkantig byggnad har fyra fasader, exempelvis mot söder, norr, öster och väster. Alla fasader ska finnas med på ritningen. Förutom den utvändiga fasaden ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en permanent del av fasaden.

Fasadritningen ritas vanligtvis i skala 1:100 och ska också redovisa marklinjer runt byggnaden.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad.

Konstruktionsritningen innehåller detaljerade anvisningar om hur olika konstruktionsdelar ska uppföras och behövs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar.

Exempel på vad en konstruktionsritning kan visa är:

 • Grundkonstruktionen
 • Stommen
 • Avväxlingar i väggar
 • Takstolar

Det är viktigt att alla ritningar är skalenliga. Kontrollera med en linjal innan de skickas in.

Alla ritningar ska innehålla information om vad som finns på ritningen, fastighetsbeteckning, skala, skalstock och datum.

Markplaneringsritning

På en markplaneringsritning visar du hur du planerar din tomt. 

Om du ska bygga nytt eller göra större tillbyggnader behöver du ofta lämna in en markplaneringsritning som visar hur marken omkring byggnaden är tänkt att planeras. 

Ritningen ska visa byggnadens placering, markhöjder, marksektioner, uppfyllnader, murar, slänter, infart, parkering och liknande.

Markplaneringsritningen ska vara i skala 1:200 eller 1:400.

Planritning 

En planritning visar byggnadens våningsplan ovanifrån med rumsindelning.

En planritning visar byggnadens våningsplan ovanifrån med rumsindelningen i skala 1:100. På planritningen syns dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

Sektionsritning

En sektionsritning utgår från ett vertikalt snitt genom byggnaden och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

När du bygger nytt eller gör förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning från sidan och visar bland annat golv, bjälklag, tak och skorsten. Rumshöjder ska anges.

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader. 

Vilket underlag situationsplanen ska bygga på varierar beroende på vad du ska göra, men du kan alltid beställa materialet från bygglovenheten. 

Här hittar du mer information om våra kart- och mättjänster.

Rita in förändringen

Du kan själv rita in det du vill bygga på situationsplanen eller ta hjälp av en expert. Det som ska finnas med är:

 • Nya och existerande byggnader.
 • Tydliga markeringar om någonting ska rivas.
 • Mått- och lägesbestämning av alla ny- och tillbyggnader (det betyder att du markerar mått för byggnadens alla sidor och anger markhöjder och golvhöjd).

Situationsplanen är oftast i skala 1:400.

Exempelritningar

Exempelritningarna har tagits fram av Bygglovalliansen, en samverkan mellan kommuner som Nyköpings kommun är medlem i.

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad

Exempelritningar för nybyggnad av plank

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter