Meny

Frågor och svar om bygglov

På den här sidan samlar vi vanliga frågor och svar om bygglov. 

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Hur lång tid det tar beror på vad det är du ska göra och vilka förutsättningar som finns för ditt hus eller din tomt. Generellt kan man säga att det tar 4-10 veckor att få ett besked, förutsatt att vi på kommunen har fått in alla handlingar vi behöver för att kunna fatta ett beslut.

Vad kommer bygglovet att kosta?

Vad det kostar att få ett bygglov beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga eller hur stort du ska bygga. Den exakta avgiften bestäms först efter att din ansökan har prövats, och baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om våra avgifter och taxor.

När skickas fakturan?

Du blir inte fakturerad förrän du har fått ditt beslut. Hur lång tid det tar innan du får din faktura varierar, men vad du kommer att få betala står i beslutet.

Måste fakturan betalas innan slutbesked?

Fakturan måste inte vara betald för att du ska kunna få ett slutbesked. Däremot måste de krav och åtaganden som ställs i lovbeslutet och startbeskedet vara uppfyllda, exempelvis när det kommer till lägeskontroll, besiktningsprotokoll eller relationshandlingar.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt för att samhällets krav ska uppfyllas.

Här kan du läsa mer om kontrollplanen.

Vad är ett startbesked?

Startbeskedet är klartecknet från kommunen om att en åtgärd som kräver lov eller anmälan får påbörjas. Du får alltså inte börja bygga innan du har fått ett startbesked. Tänk på att du inte heller får påbörja åtgärden förrän fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om du får ditt startbesked samtidigt som lovet.

Var finns detaljplaner?

Här hittar du gällande detaljplaner och detaljplaner under arbete.  

Behövs en kontrollansvarig?

Normalt sett behöver du en kontrollansvarig för allting som kräver bygglovsansökan eller anmälan med undantag för vissa enklare ärenden. Om du känner att du behöver en kontrollansvarig får du såklart anlita en även för enklare ärenden.

Du behöver inte kontrollansvarig för:

  • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus
  • Uthus, garage och andra små byggnader
  • Murar och plank
  • Mindre markåtgärder
  • Fasadändringar
  • Skyltar och ljusanordningar

Detta gäller om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

Här kan du läsa mer om kontrollansvarig

Vad menas med "fackmannamässigt utfört"?

Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. De behöver inte vara gjorda av en arkitekt, men de ska vara lika välgjorda och korrekta som om en arkitekt hade gjort dem. 

Här kan du läsa mer om ritningar och hitta exempelritningar.

Vad händer om man bygger utan tillstånd?

Om du inte ansöker om tillstånd eller gör en anmälan innan du bygger kan du få en sanktionsavgift. Du kan även behöva riva det du har byggt, så det är ingenting vi rekommenderar. Läs mer under Olovligt byggande.

Hur får man stycka av sin tomt?

Om du vill stycka av din tomt ska du i första hand vända dig till Lantmäteriet.

Vad menas med väsentlig?

Ibland skriver vi att bygglov krävs om förändringen innebär en väsentlig förändring av områdets karaktär. Att förklara vad det innebär är inte helt lätt eftersom man gör en bedömning från fall till fall. Om du målar ett mörkblått hus ljusblått kan det till exempel vara en oväsentlig förändring, men om det målas svart eller rött är det förmodligen en väsentlig förändring.

Vad som räknas som en väsentlig förändring beror också på hur det ser ut runtomkring dig, till exempel hur grannarna har målat sina hus. Om området finns med i kulturmiljöplanen är det ännu viktigare att områdets karaktär inte förändras.

Är du osäker på det du planerar att göra räknas som en väsentlig förändring eller inte är du välkommen att kontakta oss på bygglov@nykoping.se eller 0155-24 82 50.

Om man vill bygga något bygglovbefriat närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Behövs ett skriftligt medgivande från grannen eller räcker det med ett muntligt?

Medgivandet måste inte vara skriftligt, men det rekommenderas starkt eftersom det annars inte går att bevisa. 

När man vill bygga en bygglovbefriad åtgärd nära tomtgränsen måste man fråga grannen. Men hur gör jag om det är kommunen som äger marken?

Om kommunen äger marken måste du alltid ansöka om bygglov om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Vart vänder man sig om man vill ändra en detaljplan?

Om du vill ändra en detaljplan kan du söka planbesked hos Plan- och naturenheten. I ett planbesked får du svar på om Plan- och naturenheten har för avsikt att inleda en planändring eller inte.

Här kan du läsa mer om hur du begär planbesked.

Behövs bygglov för att anordna en uteservering?

Du behöver inte bygglov för uteservering. Däremot behöver du ansöka om tillstånd hos polisen.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för uteserveringar.

Krävs det bygglov för sprängning?

Du behöver inte bygglov för sprängning. Däremot måste du ha tillstånd från polisen. Det är du själv som ansvarar för att tillstånd finns, att arbetet utförs enligt de regler som finns och att inga omkringliggande fastigheter skadas.

Behövs bygglov för att anpassa ett hus till flyktingförläggning/asylboende eller HVB-hem?

För att svara på den frågan behöver vi en verksamhetsbeskrivning. I den ska det framgå antal boende, hur länge de bor där, eventuella vårdbehov och om det är tillfälligt eller permanent.

Krävs det bygglov för att fälla träd?

Det behövs inte alltid bygglov för att fälla träd, men om det gör det framgår det i detaljplanen.

Här hittar du detaljplanen för ditt område.

Handlingar som ska lämnas in med ansökan är:

  • situationsplan (markera det träd som ska fällas)
  • eventuellt utlåtande från arborist
  • förslag till kontrollplan

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det skyddade området är vanligtvis 100 meter från strandlinjen, men kan ibland vara 300 meter. 

Inom strandskyddat område får man inte bygga nya byggnader. Man får inte heller göra saker som hindrar allmänheten från att vara i området.

Undantag från förbudet kan dock medges i vissa fall. Det kan gälla komplementbyggnader och ersättningsbyggnader. Undantag kan också göras för vattenanknutna anläggningar och anläggningar som gynnar det rörliga friluftslivet, till exempel bryggor.

Läs mer om strandskydd i Nyköpings kommun.

Byggherre - vem är det?

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Om du ska bygga om din villa är det alltså du som är byggherre.

Vad menas med byggnadsarea?

Byggnadsarea är den yta på marken som en byggnad upptar. Skärmtak och överbyggda gårdar räknas därför in i byggnadsarean, men inte eventuell ovanvåning eller källare.

Detaljplanen reglerar hur stor del av din tomt som får bebyggas. Hur stor byggrätt du har varierar därför för olika områden.

Hur länge gäller ett bygglov?

När du fått ett beslut om bygglov måste du påbörja projektet inom 2 år från beslutsdatum och du ska slutföra ditt projekt inom 5 år.

Vart skickas ansökan eller anmälan?

För att ansöka om lov eller göra en anmälan för att få ett startbesked använder du vår e-tjänst. Du kan också skicka handlingarna till oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller per post till:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Vad är en komplementbyggnad?

En komplementbyggnad är en fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden (oftast bostadshuset) på tomten. Det kan vara till exempel ett garage, en gäststuga, ett förråd eller ett växthus. Komplementbyggnader är bygglovspliktiga inom detaljplan, men kan ibland räknas som attefallshus eller friggebod och då bli bygglovsbefriade. 

Här kan du läsa mer om friggebodar och attefallshus.

Bygglovplikten gäller också utanför detaljplanelagt område om det är inom sammanhållen bebyggelse. Bedömningen om det är sammanhållen bebyggelse görs från fall till fall, kontakta bygglovenheten om du är osäker.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter