Altan, uterum, skärmtak och pool

Hur fungerar det att bygga en altan, uterum, skärmtak eller pool? Här hittar du vad som gäller i Nyköpings kommun.

Altan och uterum

En altan eller ett uterum är ofta ansluten till en byggnad, till exempel ett hus, men kan även vara fristående. Den kan ha ett skärmtak och vara inglasad.

När behövs bygglov?

Du behöver ansöka om bygglov om altanen:

 • är högre än 1,2 meter över mark
 • byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd eller källare
 • ska glasas in, dvs. om du bygger ett uterum
 • ska ha ett skärmtak som är större än 15 kvm  – du behöver bygglov för just taket

Om altanen kräver att du schaktar eller fyller ut så att marknivån ändras mer än 0,5 meter behöver du söka marklov.

Ansök om lov

Bygglovsbefriade altaner

Du behöver inte ansöka om bygglov om följande kriterier är uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre avsevärt
 • altanen ska byggas till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • altanen ska vara en uteplats på marken
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

Den bygglovsbefriade altanen får strida mot detaljplan och  områdesbestämmelser.

Läs mer om bygglovsbefriade altaner hos Boverket.

Så här fungerar bygglovsprocessen.

Förberedelser inför ansökan

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader. 

Vilket underlag situationsplanen ska bygga på varierar beroende på vad du ska göra, men du kan alltid beställa materialet från bygglovenheten. 

Här hittar du mer information om våra kart- och mättjänster.

Här kan du se ett exempel på en situationsplan. 

Det här behöver du lämna in:

Använd gärna vår e-tjänst när du gör din ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig.

 • Ansökan om lov
  Om du använder vår e-tjänst behöver du inte skicka in en separat ansökningsblankett. Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress och tänk på att blanketten ska vara signerad.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Rita in altanen, uterummet eller skärmtaket, sedd ovanifrån, med rätt mått.
 • Planritning i skala 1:100
  Om du ska bygga ett uterum eller ett skärmtak behövs en planritning som visar vilka rum, fönster och dörrar gränsar till den.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Rita in var altanen, uterummet eller skärmtaket ska byggas så att det tydligt framgår hur den påverkar fasaden och hur hög den är. På fasadritningen ska samtliga fasader altanen, uterummet eller skärmtaket syns på finnas med. Även väderstreck ska framgå på fasadritningen.
 • Teknisk beskrivning
  Beskriv altanens, uterummets eller skärmtakets konstruktion, vad den ska bestå av för material och hur den ska bäras upp.

Alla ritningar ska vara måttsatta, skalenliga och fackmannamässigt gjorda.

Här hittar du exempel på ritningar.

Beslut inom 10 veckor

Från att din ansökan är komplett  kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Pool och pooltak

Du behöver oftast inte ansöka om lov för själva poolen. Däremot kan du behöva bygglov för pooltaket. Om du också planerar att bygga ett plank eller en altan vid eller runt poolen kan denna vara bygglovspliktig.

När behövs bygglov?

Du behöver inte ansöka om bygglov eller något annat lov för att anlägga en pool och det finns heller inga regler för hur nära tomtgränsen den får ligga. Viktigt att veta är att du som fastighetsägare är ansvarig för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor.

Läs mer på Boverket. 

Du som fastighetsägare är dessutom ansvarig för att du inte kapar av några ledningar om du gräver ut tomten för att lägga ner poolen. För att få reda på vilka ledningar som finns på tomten kan du beställa information från Ledningskollen.se

Förberedelser inför ansökan

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader. 

Vilket underlag situationsplanen ska bygga på varierar beroende på vad du ska göra, men du kan alltid beställa materialet från bygglovenheten. 

Här hittar du mer information om våra kart- och mättjänster.

Här kan du se ett exempel på en situationsplan. 

Det här behöver du lämna in:

Använd gärna vår e-tjänst när du gör din ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig.

 • Ansökan om lov
  Om du använder vår e-tjänst behöver du inte skicka in en separat blankett. Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress och tänk på att blanketten måste vara signerad.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Rita in pooltaket, sett ovanifrån, med rätt mått.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Rita in var pooltaket ska byggas så att det tydligt framgår hur den påverkar fasaden och hur hög den är. På fasadritningen ska samtliga fasader altanen, uterummet eller skärmtaket syns på finnas med. Även väderstreck ska framgå på fasadritningen.
 • Teknisk beskrivning
  Beskriv pooltakets konstruktion, vad den ska bestå av för material och hur den ska bäras upp.

Alla ritningar ska vara måttsatta, skalenliga och fackmannamässigt gjorda.

Här hittar du exempel på ritningar.

Beslut inom 10 veckor

Från att din ansökan är komplett  kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare = du kan sätta igång tidigare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv kan du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Exempelritningar.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbast hantering, skicka e-post. Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Telefontider

Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 13:00-16:00

Torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning, med start 
29 augusti kl. 15:00-19:00.

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter