Meny

Altan, uterum, skärmtak och pool

Hur fungerar det att bygga en altan, uterum, skärmtak eller pool? Här hittar du vad som gäller i Nyköpings kommun.

Altaner och uterum

En altan eller ett uterum är ofta ansluten till en byggnad, till exempel ett hus, men kan även vara fristående. Den kan ha ett skärmtak och vara inglasad.

När behövs bygglov?

Altaner som är upp till 1,2 meter höga får placeras vart som helst på tomten och kräver inte bygglov. Tänk på att du ska kunna utföra allt underhåll på din egna fastighet och att hur man beräknar höjden kan variera beroende på räckets utformning.

Om altanen glasas in eller byggs så att det blir ett rum under, till exempel förråd eller källare, eller om du bygger ett skärmtak större än 15 kvm behöver du i de flesta fall ansöka om lov eller göra en anmälan. Om altanen kräver att du schaktar eller fyller ut så att marknivån ändras mer än 0,5 meter behöver du ansöka om marklov.

Exempel på höjdberäkning
Om altangolvet ligger 70 cm över marken, och du har ett räcke i glas eller ett staket med en genomsiktlighet på under 50 % (plank) som är 110 cm högt, så räknas altanens höjd som 180 cm.

Bygglovsbefriade altaner som är över 1,2 meter höga

Om altanen är mellan 1,2 till 1,8 meter hög kan den ändå vara bygglovsbefriad. Då måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • Altanen ska byggas i anslutning til ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • Altanen ska vara en uteplats på marken
 • Altanen ska anordnas 3,6 meter från bostadshuset
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannen godkänner närmare placering
 • Altanen får inte anordnas intill en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Läs mer om bygglovsbefriade altaner hos Boverket.

Du behöver ansöka om bygglov om altanen:

 • byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd eller källare
 • ska glasas in, dvs. om du bygger ett uterum
 • ska ha ett skärmtak som är större än 15 kvm  – du behöver bygglov för just taket

Ansök om lov

Så här fungerar bygglovsprocessen.

Förberedelser inför ansökan

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader. 

Här kan du se ett exempel på en situationsplan. 

Det här behöver du lämna in:

Använd gärna vår e-tjänst när du gör din ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig.

 • Ansökan om lov
  Om du använder vår e-tjänst behöver du inte skicka in en separat ansökningsblankett. Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress och tänk på att blanketten ska vara signerad.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Rita in altanen, uterummet eller skärmtaket, sedd ovanifrån, med rätt mått.
 • Planritning i skala 1:100
  Om du ska bygga ett uterum eller ett skärmtak behövs en planritning som visar vilka rum, fönster och dörrar gränsar till den.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Rita in var altanen, uterummet eller skärmtaket ska byggas så att det tydligt framgår hur den påverkar fasaden och hur hög den är. På fasadritningen ska samtliga fasader altanen, uterummet eller skärmtaket syns på finnas med. Även väderstreck ska framgå på fasadritningen.
 • Teknisk beskrivning
  Beskriv altanens, uterummets eller skärmtakets konstruktion, vad den ska bestå av för material och hur den ska bäras upp.

Alla ritningar ska vara måttsatta, skalenliga och fackmannamässigt gjorda.

Här hittar du exempel på ritningar.

Beslut inom 10 veckor

Från att din ansökan är komplett  kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Pool och pooltak

Du behöver oftast inte ansöka om lov för själva poolen. Däremot kan du behöva bygglov för pooltaket. Om du också planerar att bygga ett plank eller en altan vid eller runt poolen kan denna vara bygglovspliktig.

När behövs bygglov?

Du behöver inte ansöka om bygglov eller något annat lov för att anlägga en pool och det finns heller inga regler för hur nära tomtgränsen den får ligga. Viktigt att veta är att du som fastighetsägare är ansvarig för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor.

Läs mer på Boverket. 

Du som fastighetsägare är dessutom ansvarig för att du inte kapar av några ledningar om du gräver ut tomten för att lägga ner poolen. För att få reda på vilka ledningar som finns på tomten kan du beställa information från Ledningskollen.se

Förberedelser inför ansökan

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader. 

Här kan du se ett exempel på en situationsplan. 

Det här behöver du lämna in:

Använd gärna vår e-tjänst när du gör din ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig.

 • Ansökan om lov
  Om du använder vår e-tjänst behöver du inte skicka in en separat blankett. Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress och tänk på att blanketten måste vara signerad.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Rita in pooltaket, sett ovanifrån, med rätt mått.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Rita in var pooltaket ska byggas så att det tydligt framgår hur den påverkar fasaden och hur hög den är. På fasadritningen ska samtliga fasader altanen, uterummet eller skärmtaket syns på finnas med. Även väderstreck ska framgå på fasadritningen.
 • Teknisk beskrivning
  Beskriv pooltakets konstruktion, vad den ska bestå av för material och hur den ska bäras upp.

Alla ritningar ska vara måttsatta, skalenliga och fackmannamässigt gjorda.

Här hittar du exempel på ritningar.

Beslut inom 10 veckor

Från att din ansökan är komplett  kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare = du kan sätta igång tidigare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv kan du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Exempelritningar.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter