Meny

Stenbro

Mellan Runtunavägen (807) och befintligt villaområde längs Kockängsvägen (väg 809) planerar Nyköpings kommun för vidare exploatering av området.

Lokalgator och allmän plats byggs ut och färdigställs under 2019. För två fastigheter avsedda för flerbostads-, rad- eller parhus genomförs en markanvisning riktad mot byggaktörer under 2019. 

Vi planerar även att påbörja byggnation av flerbostadshus med gruppboende samt hyreslägenheter i planområdets sydvästra del närmast Runtunavägenunder hösten 2019 . 

I samband med färdigställandet av lokalgatorna säljer Nyköpings kommun 7 stycken villatomter belägna i anslutning till den befintliga villabebyggelsen. Se karta längre ner på sidan.

Avgifter som tillkommer

Avgifter som tillkommer är anslutning av kommunalt vatten och avlopp enligt Nyköping Vattens VA-taxa. Andra avgifter är till exempel bygglov, utsättning, nybyggnadskarta och elanslutning. Läs mer om hur det fungerar med bygglov i Nyköpings kommun.

Pris/tomt

Tomternas yta variera något men 6 av tomterna ligger i närheten av 1000 m² och den 7:e omkring 800 m². Information om tomtpriser meddelas i samband med försäljningsstart.

Det här får du bygga:

För bostäderna gäller största tillåtna bruttoarea 25% per m² av fastighetsarean. Huvudbyggnad får uppföras med högst två våningar med sadeltak i husets längdriktning och en nockhöjd på 8,5 m. Fasad mot öster ska utföras utan fönster på andra våningen. Sutterängplan och inredd vind räknas som våning. Byggnader ska utföras källarlösa och placeras minst 4 m från fastighetsgräns.

För komplementbyggnad gäller största tillåtna bruttoarea 10% per m² av fastighetsarean. Nockhöjden är satt till 4 m och byggnaden får placeras minst 1 m från fastighetsgräns.  

För mer information hänvisas till aktuell detaljplan:

Ta del av detaljplaneinformation.

Ta del av detaljplanekarta.

Så här går försäljningen till

I dagsläget har inget beslut fattats om hur försäljningen ska gå till. Det kommer att meddelas i god tid innan det blir dags. 

Gör det här redan nu:

  1. Börja redan nu fundera på vilka tomter som du är intresserad av i kartan här nedanför. 
  2. Gör en rangordning så att du är beredd när försäljningen väl sker.
  3. Ta del av informationen i detaljplanen (hittas i länkarna här ovanför) där du till exempel hittar detaljer om antal våningar med mera.

Stenbro.png

Anmäl dig till nyhetsbrev

Det går inte att anmäla sig till försäljningen redan idag. Vi informerar via här nykoping.se och via vårt nyhetsbrev som har temat småhustomter i Nyköpings kommun. (Anmäl dig till vårt register om du inte redan får nyhetsbrevet).

 

Kontakta oss

Ronny Åberg
Projektledare
Mark- och exploateringsenheten
0155 24 82 30
MEX@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: