Örstig etapp 4 - Arnö

Strax intill den redan bebyggda delen av Örstig ute på Arnö släpper vi ett 50-tal villatomter till försäljning våren 2019. Mer information om försäljningen hittar du här.

Försening på grund av planering och projektering

Enligt tidigare information skulle försäljningen av tomterna starta hösten 2018. På grund av flera orsaker flyttas försäljningsstarten efter årsskiftet 2018/2019, beräknat till första halvåret. Bland annat har vi inte hittat en hållbar dagvattenlösning för området. Nyköpings kommun har en hög ambitionsnivå gällande davattenhanteringen där vi utreder en lösning där dagvattnet ska kunna renas utanför detaljplaneområdet.

Detaljplanen för området vinner laga kraft 19 juni 2018 under förutsättning att den inte överklagas innan dess. Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft ansöker Nyköpings kommun om så kallad lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet för att kunna stycka av de olika tomterna. Vägen inne i området kommer att byggas under våren och då kan man åka in för att se de olika tomterna på nära håll. Avstyckningen av tomter och vägen ska vara klara innan försäljningen kan starta.

Tomternas yta kommer att variera men vara omkring ca 1000 kvm

Avgifter som tillkommer

Avgifter som tillkommer är anslutning av kommunalt vatten och avlopp enligt Nyköping Vattens VA-taxa. Andra avgifter är till exempel bygglov, utsättning, nybyggnadskarta och elanslutning.

Pris/tomt

Information om tomtpriser publiceras i samband med försäljningsstart.

Det här får du bygga

Det aktuella förslaget till ny detaljplan tillåter byggnation av fristående bostadshus som tillåts vara upp till 2 våningar. Huvudbyggnad och komplementbyggnad får uppföras inom varje tomt. Till exempel färgsättning och placering av byggnader regleras för att anpassa bebyggelsen efter områdets karaktär och förutsättningar.

Så här går försäljningen till

  1. Försäljning kommer endast att ske till privatpersoner som har för avsikt att bo i huset som byggs på tomten.
  2. Försäljningen sker via en träff och under ett lottningsförfarande. Man kommer kunna skicka ett ombud. Datum för träffen kommuniceras i ett senare skede.
  3. På träffen lottas nummer ut som ger turordning för hur man väljer (och köper) tomt.

Det går inte att anmäla sig till försäljningen redan idag. Vi informerar i god tid här via nykoping.se och via vårt nyhetsbrev som har temat småhustomter i Nyköpings kommun. (Anmäl dig till vårt register om du inte redan får nyhetsbrevet).

Gör det här redan nu:

  1. Börja redan nu fundera på vilka tomter som du är intresserad av. Se karta för tomtindelning.
  2. Gör en rangordning så att du är beredd när försäljningen väl sker.
  3. Ta del av informationen i detaljplanen där du till exempel hittar detaljer om antal våningar med mera.

Har du andra frågor om småhustomter i Nyköping?

Ta del av vanliga frågor och svar.

Kontakta oss

Maria Jalmlöv
Administratör
Mark- och exploateringsenheten
0155 24 82 30
MEX@nykoping.se

Kontaktformulär