Meny

Örstig etapp 4 - Arnö

Strax intill den redan bebyggda delen av Örstig ute på Arnö släpper vi ett 50-tal villatomter till försäljning 2019/2020. Mer information om den kommande försäljningen hittar du här.

Försening på grund av planering och projektering

Enligt tidigare information skulle försäljningen av tomterna starta hösten 2018. På grund av flera orsaker har försäljningsstarten flyttats till 2019/2020.

Nyköpings kommun har en hög ambitionsnivå gällande dagvattenhanteringen och för att hitta en hållbar lösning för området har projekteringsarbetet varit mer omfattande än planerat. Arbetet med den nya lokalgatan har nu påbörjats och beräknas vara klar under 2019. Lantmäteriets avstyckning av tomterna pågår också parallellt. Avstyckningen av tomter och vägen ska vara klara innan försäljningen kan starta.

Avgifter som tillkommer

Avgifter som tillkommer är anslutning av kommunalt vatten och avlopp enligt Nyköping Vattens VA-taxa. Andra avgifter är till exempel bygglov, utsättning, nybyggnadskarta och elanslutning.

Pris/tomt

Tomternas yta kommer att variera men blir omkring ca 1000 kvm. Information om tomtpriser publiceras i samband med försäljningsstart.

Det här får du bygga

Det aktuella förslaget till ny detaljplan tillåter byggnation av fristående bostadshus som tillåts vara upp till 2 våningar. Huvudbyggnad och komplementbyggnad får uppföras inom varje tomt. Till exempel färgsättning och placering av byggnader regleras för att anpassa bebyggelsen efter områdets karaktär och förutsättningar.

Ta del av detaljplaneinformation.

Ta del av detaljplanekarta.

Så här går försäljningen till

  1. Försäljning kommer endast att ske till privatpersoner som har för avsikt att bo i huset som byggs på tomten.
  2. Försäljningen sker via en träff och under ett lottningsförfarande. Man kommer kunna skicka ett ombud. Datum för träffen kommuniceras i ett senare skede.
  3. På träffen lottas nummer ut som ger turordning för hur man väljer (och köper) tomt.

Det går inte att anmäla sig till försäljningen redan idag. Vi informerar i god tid här via nykoping.se och via vårt nyhetsbrev som har temat småhustomter i Nyköpings kommun. (Anmäl dig till vårt register om du inte redan får nyhetsbrevet).

Gör det här redan nu:

  1. Börja redan nu fundera på vilka tomter som du är intresserad av. Se karta för tomtindelning.
  2. Gör en rangordning så att du är beredd när försäljningen väl sker.
  3. Ta del av informationen i detaljplanen där du till exempel hittar detaljer om antal våningar med mera.

Har du andra frågor om småhustomter i Nyköping?

Ta del av vanliga frågor och svar.

Kontakta oss

Katarina Hinrichsen
Projektledare
Mark- och exploateringsenheten
0155 24 82 30
MEX@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: