Oljetank och cisterner

Besiktningskrav på cisterner finns genom Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga varor (NFS 2003:24).

Reglerna gäller för cisterner både ovan och under mark och som rymmer 1-10 m3. Samt även förvaring av mer än 250 liter om placeringen är inom vattenskyddsområde.

Miljökrav vid hantering av spillolja och brandfarliga vätskor

Miljökrav vid lagring av spillolja och brandfarliga vätskor finns i Naturvårdsverkets föreskrifter  om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. 

Med brandfarlig vätska menas vätskor med en flampunkt upp till och med 100° Celsius, till exempel bensin, eldningsolja, dieselolja, lacknafta fotogen, T-röd etc. 

Föreskriften gäller vid förvaring av spillolja eller brandfarlig vätska i cistern och vid förvaring av mer än 250 l spillolja eller brandfarlig vätska inom ett vattenskyddsområde. Parallellt med föreskriften gäller även miljöbalkens allmänna hänsynsregler.  

Miljökraven ställs för skydda mark och vatten från att bli förorenade. Kraven gäller både för privatpersoner och för företag.

Cisterner för spillolja eller brandfarlig vätska

Cisterner kan finnas ovan mark (utomhus eller inomhus) eller under mark. De kan vara tillverkade av material som har olika beständighet mot korrosion (rost), de kan vara fast installerade eller mobila och de kan förvaras inom eller utanför ett vattenskyddsområde.

Kraven på cisternerna ser därför lite olika ut, men det gemensamma är att du som äger en cistern har ansvar för att se till att spill och läckage inte skadar miljön. Kom ihåg att förse din cistern med ett sekundärt skydd och att kontrollera cisternen regelbundet! Kom ihåg att anmäla din cistern till miljökontoret när den ska installeras eller tas ur drift. 

Lagring av mer än 250 liter spillolja eller brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Dina kärl ska vara försedda med sekundärt skydd (invallning) som inrymmer hela förvaringskärlets volym. Om flera kärl ska

förvaras i invallningen ska invallningen minst rymma det största kärlets volym plus 10 % av övriga kärls volym.  

Tänk på att även annan lagstiftning kan ställa krav på din hantering 

• Krav på cisterner finns även i en föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBFS 2018:3. Föreskriften innehåller krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroll av cisterner. Ta kontakt med Räddningstjänsten om du vill veta mer.

• Tillstånd för brandfarlig vara kan ibland krävas vid lagring av brandfarlig vätska. Om tillstånd krävs eller inte framgår av föreskriften MSBF 2013:3. Ta kontakt med Räddningstjänsten om du vill veta mer.

• Det kan krävas bygglov för fasta cisterner för kemiska produkter och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Även skärmtak över cisterner kan vara en bygglovpliktig åtgärd. Ta kontakt med Bygglovenheten om du vill veta mer.

Du ansvarar själv för kontrollen

Du som har cistern är själv ansvarig för att lagring och hantering av olja och brandfarliga vätskor sker på rätt sätt. Det innebär bland annat att du ska se till att en kontroll utförs enligt de intervall som gäller den typ av cistern som du har, vanligen vart 6:e eller 12:e år. Efter kontroll av cistern inomhus, utomhus, ovan mark och i mark, ska du spara kontrollrapporten och vid begäran kunna visa upp den för tillsynsmyndigheten.

Hitta godkända kontrollföretag

Vilka företag som är godkända för cisternkontroller kan man få uppgift om via SWEDAC, klicka på ackrediteringsregister. Det går också att söka på Gula sidorna, under "Oljesanering, tankrengöring".

Att ta en cistern ur bruk

När cisternen har tagits ur bruk måste detta anmälas till Miljönämnden blanketten hittar du här. Förutom att cisternen ska tömmas och rengöras, är det viktigt att ta bort påfyllningsrör, överfyllnadsskydd med mera så att den inte fylls av misstag. Ligger cisternen i mark ska den i första hand avlägsnas. Om detta inte går får den ligga kvar och ska då fyllas med sand om det behövs för att undvika sättningar i marken. Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver utgör farligt avfall och ska lämnas på återvinningscentralen vid Björshult.

Mer information om några av de viktigaste miljökraven på cisterner hittar du här nedan.

Cisterner för brandfarliga vätskor och spilloljor 

Regler

För brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan mark och i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter vätska samt anslutna rör- och slangledningar gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spillojor. Inom vattenskyddsområde omfattas hantering från 250 liter. Bedriver du en verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken ska dessa frågor normalt hanteras inom tillståndsprövningen.

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har föreskrifter (2018:3) om cisterner för brandfarliga vätskor. Här ingår t ex bestämmelser om tekniska krav och kontroll.

I övrigt gäller miljöbalkens (SFS 1998:808) allmänna hänsynsregler.

Placering

Det är viktigt att ta hänsyn till risken för förorening av mark och vatten när du väljer plats för cisternen. Placera cisternen på ordentligt skyddsavstånd från känslig omgivning såsom dagvattenbrunnar, vattentäkter, vattendrag och dräneringsdiken.

Cisternen ska även placeras på sådant sätt att samtliga ytor kan kontrolleras för att snabbt upptäcka läckage samt för att underhåll ska kunna utföras.

Sekundärt skydd

Miljönämnden bedömer att cisterner, med en volym på 5 kubikmeter eller mer, för förvaring av kemikalier normalt ska förses med sekundärt skydd såsom invallning eller dubbelmantling.

Mindre cisterner ska normalt förses med sekundärt skydd där det bedöms vara miljömässigt motiverat t ex om det finns risk för att eventuellt spill eller läckage kan förorena omgivande mark, grundvatten, ytvatten eller dagvatten. Det ska normalt även finnas sekundärt skydd om det finns risk för att spill eller läckage förorenar omgivningen genom att till exempel rinna ner i en golvbrunn eller ner genom sprickor i golvet. Invallningar ska rymma hela cisternvolymen.

Är cisternen placerad inomhus kan ett utrymme utan golvavlopp och med förhöjd tröskel ersätta invallning. Förutsättningen är då att golv, väggar och tröskel är helt täta.

Om en cistern står invallad utomhus behöver invallningen skyddas mot regn. Droppskydd, uppsamlingstråg eller dylikt ska normalt finnas på alla ställen där spill eller läckage till omgivningen kan förväntas ske. Det kan vara vid pumpar, tappställen och avluftningsställen.

Påkörningsskydd och överfyllnadsskydd

Cisterner ovan mark ska vara försedda med påkörningsskydd om det inte är uppenbart att det inte behövs. Cisterner ovan och under mark ska vara försedda med överfyllnadsskydd. 

Ytterligare krav inom vattenskyddsområde

Om din cistern är ovan mark, rymmer mer än 250 liter vätska och finns inom ett vattenskyddsområde ska cisternen ha ett sekundärt skydd i form av en invallning. Detsamma gäller om du har flera mindre behållare som tillsammans rymmer mer än 250 liter. Invallningen ska rymma cisternens innehåll. För flera behållare i samma invallning gäller att invallningen ska rymma största behållarens volym + 10 % av övriga behållares volym. Rör- och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat sekundärt skydd.

Cistern i mark ska ha sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller för cistern och tillhörande ledningar i ett pannrum eller motsvarande i ett bostadshus.

Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv. Sekundärt skydd ska vara tätt och hållbart och ska vara utformat så att kontroll är möjligt. Vid cisternens påfyllnadsrör ska det finnas en skylt ”Vattenskyddsområde”, med information om cisternen (fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde, innehåll). 

Om det finns anledning att misstänka att mark- eller vattenområde blivit förorenat ska miljönämnden omedelbart underrättas.

Observera att det kan finnas särskilda regler om cisterner i beslut om skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde!

Information om ny cistern

Om du planerar att installera en cistern ska du skriftligen informera Miljönämnden om det senast fyra veckor före installationen. Det gäller även tillfällig uppställning av cistern.

Installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll

I samband med att en cistern med tillhörande ledningar installeras ska en installationskontroll göras av en ackrediterad firma. De tekniska kraven på kontrollen återfinns i MSB:s föreskrifter. Kontrollen ska vara gjord innan cisternen tas i bruk. Du ska skicka in en kopia av kontrollrapporten till miljönämnden.  

Revisionskontroll ska göras av en ackrediterad firma om en cistern med tillhörande ledningar har gått igenom en större reparation eller ändring, kan ha tagit skada eller varit avställd mer än ett år, ska användas efter byte av media eller under andra väsentligt ändrade driftförhållanden eller har flyttats. Kontrollen ska vara gjord innan cisternen tas i bruk. En kopia av kontrollrapporten ska skickas in till miljönämnden.

Cisterner med tillhörande ledningar ska återkommande kontrolleras av en ackrediterad firma vart sjätte eller tolfte år beroende på vilket korrossionsskydd (rostskydd) cisternen har. En kopia av kontrollrapporten ska skickas in till miljönämnden.

Övergångsbestämmelser

Cisterner och rörledningar som genomgått kontroll enligt Naturvårdsverkets tidigare föreskrifter 2003:24 ska följa MSB:s föreskrifter med början när den sista kontrollperioden enligt NV:s tidigare föreskrifter har löpt ut.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155 24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär