Regler

Här får du mer information om de regler som gäller och elevens rätt till modersmålsundervisning. 

En huvudman är skyldig att ordna modersmålsundervisning i grundskolan om det finns minst fem elever i ett språk som önskar sådan undervisning. Modersmålsundervisning kan endast erbjudas i ett språk per elev.

Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål, så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket.

Det finns olika regler för att få modersmålsundervisning, bland annat beroende på om eleven pratar språket hemma eller har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål.

Modersmålsundervisning erbjuds:

  • elev som har vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska. Modersmålsundervisning erbjuds i modersmålet om språket pratas dagligen hemma. Eleven behöver ha grundläggande kunskaper i språket.
  • adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska. Här erbjuds modersmålsundervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet. Inga grundläggande kunskaper i språket krävs.
  • elev som har föräldrar eller syskon som är döva, eller har en hörselnedsättning som kräver teckenspråk. Teckenspråk erbjuds inom ramen av modersmålsundervisning.

Nationella minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddisch, har utökad rätt till undervisning i modersmål. Betygssättningen i ett minoritetsspråk inom ramen för andraspråk sker utifrån samma bestämmelser som de som gäller för samtliga ämnen i grundskolan.

Du kan läsa mer på Skolverkets webbsida. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: