Regler

Här får du mer information om de regler som gäller och elevens rätt till modersmålsundervisning. 

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om: 

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen
  • dessa elever önskar att få undervisning i språket, och
  • det finns en lämplig lärare.

Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål, så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket.

Det finns olika regler för att få modersmålsundervisning, bland annat beroende på om eleven pratar språket hemma eller har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål. Modersmålsundervisning kan endast erbjudas i ett språk per elev.

Modersmålsundervisning erbjuds:

  • elev som har vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska. Modersmålsundervisning erbjuds i modersmålet om språket pratas dagligen hemma. Eleven behöver ha grundläggande kunskaper i språket. Läs mer om vad grundläggande kunskaper är på denna webbsida. 
  • adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska. Här erbjuds modersmålsundervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet. Inga grundläggande kunskaper i språket krävs.
  • elev som har föräldrar eller syskon som är döva, eller har en hörselnedsättning som kräver teckenspråk. Teckenspråk erbjuds inom ramen av modersmålsundervisning. 

Nationella minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddisch, har utökad rätt till undervisning i modersmål. Det räcker med en (1) elev för att undervisningen ska bli av. Det måste dock finnas en lämplig lärare för att undervisningen ska anordnas. 

Betygssättningen i ett minoritetsspråk inom ramen för andraspråk sker utifrån samma bestämmelser som de som gäller för samtliga ämnen i grundskolan.

Du kan läsa mer på Skolverkets webbplats.

Kontakta oss

Resultatenhetschef modersmål och studiehandledning

Ihsan Batti
073-149 31 26
ihsan.batti@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: