Busskort, resebidrag och inackordering

Här hittar du information om hur du ansöker om busskort, bidrag till resor eller bidrag för extra boende när du studerar på gymnasiet. 

Elever som studerar på gymnasienivå har till och med vårterminen de fyller 20 år rätt till studiestöd från CSN. Om du dessutom har en lång resväg, eller studerar på annan ort, kan du ha rätt till ytterligare ekonomiskt stöd. 

Busskort och resebidrag

Har du långt till skolan kan du ansöka om att få busskort eller resebidrag till och från din gymnasieutbildning. 

Om du är gymnasieelev har du till och med första halvåret det år du fyller 20 år rätt till busskort eller kommunalt resebidrag. Detsamma gäller vid studier i gymnasial vuxenutbildning.

Busskort beviljas under förutsättning att:

 • du är folkbokförd i Nyköpings kommun
 • det är minst 6 km mellan folkbokföringsadressen och skolan

Resebidrag beviljas under förutsättning att:

 • du är folkbokförd i Nyköpings kommun
 • du studerar på annan ort, utanför kommunen
 • du pendlar dagligen

Skillnaden om du får busskort eller resebidrag

Om du studerar inom Södermanland med mer än 6 kilometers resväg har du rätt till busskort. Om du däremot pendlar dagligen till ett annat län får du istället ett resebidrag.

Resebidraget är högst 1/30 av basbeloppet. För år 2018 är 1/30 av basbeloppet 1520 kr/mån under 9 månader. Resebidraget betalas ut en gång per termin, 15 september och 15 januari efter ansökan på ansökningsblankett.

Kom ihåg att du behöver ansöka om resebidrag och busskort inför varje nytt läsår.

Här kan du läsa om regelverket kring busskorten (kallas ibland även skolkort eller reskort). 

Anslutningsresor

För anslutningsresor till busshållsplatsen betalas ersättning om:

 • det är minst 6 km till närmaste hållplats
 • kollektiv förbindelse saknas
 • väntetiden i skolan före och efter skoldagen överstiger 2 timmar per dag i genomsnitt

Inackorderingsbidrag

Om du bor på annan ort under studietiden kan du ansöka om bidrag för att minska de merkostnader som kan uppstå om du måste bo inneboende när du studerar.

Ett krav för att vara berättigad till inackorderingsbidrag är att du är förstahandsmottagen, det vill säga att det nationella program du sökt inte finns på din hemort eller att du sökt ett program som har riksintag (t ex riksidrottsgymnasium). Du behöver ansöka om inackorderingsbidrag inför varje nytt läsår.

Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning:

 • att du studerar heltid på en kommunal skola
 • att busskort/resebidrag ej söks
 • att du på grund av lång och besvärlig resväg behöver bo på skolorten
 • att resvägen ska vara minst 40 km (enkel resa) eller restiden minst tre timmar per dag

Du kan inte beviljas inackorderingsbidrag för studier utomlands.

Bidraget beviljas utan prövning mot föräldraekonomin och oberoende av kostnaden för inackordering, med ett fast belopp motsvarande 1/30 av basbeloppet.

För år 2018 motsvarar 1/30 av basbeloppet 1520 kr/månad under 9 månader. Inackorderingsbidraget betalas ut en gång per termin, 15 september och 15 januari.

Överklaga beslut

Här hittar du information om du önskar överklaga ett beslut.

Kontakta oss

Kontaktformulär