Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Här kan du läsa om hur vi arbetar med att säkra kvaliteten i Nyköpings kommuns förskolor. Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för att få kunskap om hur utbildningens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 

På varje förskola pågår det systematiska kvalitetsarbetet ständigt. All verksamhet som genomförs inom ramen för utbildningen planeras, följs upp och utvärderas i relation tilll förskolans uppdrag i läroplan och lokala mål.

I systematiskt kvalitetsarbete ingår att kontinuerligt diskutera och reflektera över förskolans uppdrag utifrån den roll man har, som förskollärare, som arbetslag, som förskolechef eller som huvudman för utbildningen.

Tre gånger om året sammanställer förskolechefen förskolans arbete utifrån ett gemensamt årshjul för alla utbildningsformer i Nyköpings kommun. Underlaget ligger till grund för en dialog med huvudmannen i form av skolchef, Barn- och Ungdomsnämnd och produktionsstyrelse, samt för att centralt synliggöra utbildningens styrkor och utvecklingsområden.

De tre områdena som följs upp är:

 • Övergång, samverkan och omvärld
 • Omsorg, utveckling och lärande
 • Normer, värden och inflytande

Övergång, samverkan och omvärld

Uppföljningen för 2018 inom området Övergång, samverkan och omvärld visar att Nyköpings förskolor överlag har en god måluppfyllelse inom området. Vi har god samverkan och professionella relationer med vårdnadshavare och har en överlag välplanerad och kvalitativ introduktion i förskolan.

Föräldraenkäten visar dock att informationen till vårdnadshavare behöver utvecklas, liksom arbetet med att göra vårdnadshavare delaktiga och ha inflytande över utbildningen. Förskolorna beskriver många olika former för samverkan och delaktighet och inflytande och dessa behöver i högre utsträckning följas upp för att se vilka som ger effekt.

Exempel på insatser som genomförts på kommungemensam nivå med anledning av uppföljningen:

 • Erbjudande om handledning och utbildning i utvecklingssamtal
 • Informationsbrev till nya vårdnadshavare
 • Koncept för vikarieutbildning

Omsorg, utveckling och lärande

Årets uppföljning av Omsorg, utveckling och lärande visade att Nyköpings förskolor har en hög måluppfyllelse inom området och det framförallt är inom två delar vi utmärker oss. 

 • Dels ser vi i hög grad att förskolan främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt tar tillvara och stärker barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
 • Dels ser vi i hög utsträckning att förskolan främjar barnens utveckling och lärande genom att använda olika arbetsformer och erbjuda barnen ett varierat innehåll.

De främsta framgångsfaktorerna som framkommer är pedagogerna, cheferna, arbetet med organisation, stödfunktionerna och arbetet med miljö och återbruksmaterial.

Vi ser att vi kan arbeta vidare med modersmålsstöd, digitalisering och förberedelser inför den reviderade läroplanen som börjar gälla 1 juli 2019. 

Exempel på insatser som genomförts på kommungemensam nivå med anledning av uppföljningen:

 • Utvecklingsgrupp för att öka likvärdigheten i förskolornas arbete med digitalisering
 • Utvecklingsgrupp för att öka likvärdigheten i mottagande och utbildning för flerspråkiga barn
 • Föreläsning och pedagogiska caféer om innehållet i befintlig och reviderad läroplan

Normer, värden och inflytande

Uppföljning av området pågår, kortfattad sammanfattning från resultatet publiceras i december.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter