Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats ingår i Elevhälsan på skolan och utgör en del i det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa elever som har hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Vi arbetar för en god arbetsmiljö i skolan och för att skolan ska anpassas till elevernas förutsättningar och behov. Vi ska också stödja elevernas utveckling på väg mot skolans mål.

Hälsosamtal

En tyngdpunkt i det hälsofrämjande arbetet är individuella hälsosamtal med elever och föräldrar samt undersökningar för att tidigt upptäcka och åtgärda avvikelser.

Hos oss får du som elev komma på hälsosamtal flera gånger under skoltiden.

Det första besöket sker i förskoleklassen och du som vårdnadshavare är hjärtligt välkommen till detta besök.