Meny

Läs- och skrivförmåga

Specialpedagogen med inriktning läs- och skrivförmåga handleder pedagoger i läs- och skrivärenden och genomför vissa utredningar enligt Svenska dyslexiföreningens rekommendationer. Hon tipsar om och visar assisterande verktyg som är till hjälp när eleven har läs- och skrivsvårigheter. 

  1. Föräldrarna intervjuas om ärftlighet, språkutveckling, allmän utveckling, historik avseende hälsofrågor, tidigare skolgång, självbild med mera.
  2. Lärare och elev intervjuas om skolsituationen nu och tidigare, allmän inlärningsförmåga, koncentrationsförmåga, lärar- och kamratkontakt osv.
  3. Vid behov samråder utredaren med psykolog och/eller skolläkare för eventuella kompletterande bedömningar.
  4. Om bedömningen tyder på läs- och skrivsvårigheter gör specialpedagogen en pedagogisk läs- och skrivutredning. Eleven genomgår då tester och analys gällande:
  • Fonologisk medvetenhet: förmågan att hantera språkets ljudsystem.
  • Läsning och läsrelaterade faktorer, avkodning av ord och nonord.
  • Skrivning: Diktamen, fri skrivning, avskrift.
  • Övrigt: Sekvensminne, ordmobilisering, ordförråd, hörförståelse.   

5. Därefter ges återkoppling av testresultaten till föräldrar (eventuellt även eleven själv beroende på ålder och mognad) och skolans personal, där pedagogiska rekommendationer angående träning, kompensation och samarbetsformer hem - skola diskuteras. Assisterande verktyg och hjälpsam studieteknik diskuteras och visas vid behov. 

Mer läsning: