Meny

Hörsel

Specialpedagog med inriktning hörsel har specialkompetens kring elever med hörselnedsättning.

Skolorna kan vända sig till Centrala barn- och elevhälsan för konsultation och handledning i frågor som rör elever med en hörselnedsättning. Centrala barn- och elevhälsan samarbetar med Landstingets hörsel- och dövmottagning samt Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. 

 

 

 

Elever med hörselnedsättning har av flera skäl en arbetsam skolsituation.

Att ha en hörselsättning innebär att ljuden blir svagare, kan förvrängas eller helt försvinna. Det blir också svårare att höra när det finns störande ljud. Hörselnedsättning i tidig ålder kan även ha lett till att  barnet inte uppfattar alla språkljuden, vilket påverkar barnets talutveckling och på längre sikt även kan försvåra läs- och skrivinlärningen. 

Att ha svårt att höra är påfrestande, både fysiskt och psykiskt. Vardagen blir full av missförstånd, utanförskap och stressande dubbelkollar. Dessutom är det vanligt att omedvetet spänna sig under en stor del av dagen, på grund av ansträngningen att försöka uppfatta vad som sägs och också av oro för att missa något viktigt.

Arbetsminnet blir lättare överbelastat vilket påverkar t ex koncentration, inlärning och organisationsförmåga. 

Hur kan vi underlätta för hörselelever?

  • Se över den auditiva miljön (ex eliminera störande bakgrundsljud, investera i dämpade möbler).
  • Bra belysning.
  • Rätt placerad i klassrummet, ser den som pratar.
  • Använd hörseltekniken, slinga och kompismikrofoner.
  • Avlasta arbetsminnet genom att använda ex bildstöd och texter för att minska behovet att ta in information auditivt.

Ge utrymme till pauser för återhämtning genom aktiviteter som inte kräver lyssnande.

Mer läsning: