Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsan arbetar alltid på uppdrag av skola. Och arbetar för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt till personalen i samverkan med vårdnadshavare.

 

Centrala elevhälsan erbjuder bland annat utbildning, handledning och konsultationer till personal i skola.

 

På Centrala elevhälsan arbetar:

Skolläkare

Skolläkarna i kommunen deltar i den Centrala barn- och elevhälsans övergripande strategiska arbete och stödjer eleverna i skolmiljön huvudsakligen genom hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, både direkt till eleven liksom genom att handleda och samverka med andra personalkategorier i Elevhälsan. 

Delar av arbetsuppgifterna innebär att:

 • Stötta och handleda skolsköterskorna i deras dagliga arbete.
 • Följa barns och ungdomars hälsa och utveckling och stödja eleven i medicinska skolrelaterade frågor.
 • Engagera sig i elevernas arbetsmiljö.
 • Ha regelbundna mottagningar på skolan.
 • Regelbundet samarbeta med Centrala barn- och elevhälsans personal.
 • Regelbundet samarbeta med externa aktörer såsom regionens enheter och socialtjänsten.
 • Delta i fortbildning av personal.

Särskolesamordnare

Centrala barn- och elevhälsan utreder vilka elever som har rätt att tas emot och läsa enligt särskolans kursplan.

Av Särskolesamordnare kan du:

 • få mer information om särskola och vad det skulle innebära för ditt barn.
 • som personal få konsultation och handledning kring elever som tillhör, eller misstänks tillhöra, särskolans målgrupp.

På Skolverkets webbsida finns broschyren Grundsärskolan är till för ditt barn, som svarar på frågorna: Vem kan gå i grundsärskolan, vilka ämnen läser man och hur påverkas barnets framtid?

Logoped -tal, språk och kommunikation

Logopedens uppdrag i kommunen är att stötta personalen på fritidshemmen och skolans pedagoger när de behöver stöd och råd kring elever med språkliga svårigheter. Logopeden kan hjälpa pedagogerna med anpassningar i lärverktyg och lärmiljön både på individ-och gruppnivå.

Om ditt barn behöver mer riktat stöd från logopeden sker detta i samverkan med dig som vårdnadshavare och pedagogerna i skolan. Har ditt barn tidigare haft logopedkontakt är det viktigt att pedagogerna i skolan får information om detta för att kunna stötta ditt barn på bästa sätt, samt få stöd genom handledning från kommunlogopeden.

Logopeden samarbetar med andra instanser som har med ditt barn att göra t.ex. barn- och habiliteringen och Regionens logopeder 

Mer information:

 • Om du är intresserad av att få veta mer om språkstörning finns det mer information på Specialpedagogiska myndigheten.
 • Attention har spelat in en kortare film där barn och ungdomar berättar om hur det är att ha språkstörning. 
 • Afasi/talknuten har information om språkstörning som du kan både läsa och få informationen uppläst på 

 

Vi samarbetar med andra

Våra medarbetare samarbetar ofta med andra instanser inom kommunen och Region Sörmland. Cirka fyra gånger per termin sammankallar vi även till VITS-möte; Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan, där socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringsverksamheten i Sörmland bjuds in.

Kontakta oss

Verksamhetschef elevhälsan

Maria Fredriksson
0155-45 78 22
maria.fredriksson@nykoping.se

Adress

Östra Rundgatan 11
611 33 Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Barn & Utbildning - Anmäl diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barn & Utbildning - Samtycke till publicering av bild eller namn Fritidshem - Ansökan om lovplats Förskola - Ansökan allmän förskola Förskola - Jämför förskolor Förskola & Fritidshem - Säga upp ditt barns plats (via blankett) Förskola & Fritidshem - Ansökan om plats för barn/elever folkbokförda i annan kommun Förskola & Fritidshem - Ansökan om plats i förskola/fritidshem Förskola & Fritidshem - Ansökan om utökad tid (Mindre än 2 månader) Förskola & Fritidshem - Ansökan plats/utökad tid för barn i behov av särskilt stöd Förskola & Fritidshem - Lämna dina inkomstuppgifter (via blankett) Förskola & Fritidshem - Mina sidor Förskola, Fritidshem & Pedagogisk omsorg - Nyplacering & Uppsägning, Fristående regi Grundkola - Ansökan om fullgörande av skolplikt Grundskola - Anmälan om skolpliktens upphörande p.g.a varaktigt utlandsvistelse Grundskola - Ansökan om byte av kommunal grundskola Grundskola - Ansökan om plats i grundskola, elever från annan kommun Grundskola - Ansökan om tidigarelagd skolstart Grundskola - Ansökan om uppskjuten skolstart Grundskola - Ledighetsansökan Grundskola - Modersmålsundervisning - Ansökan Grundskola - Modersmålsundervisning - Uppsägning Grundskola - Nyplacering & Uppsägning - Fristående regi Gymnasiet - Ansökan Gymnasiet - Ansökan för dig med särskilda skäl Gymnasium - Ledighetsansökan Högstadium - Ansökan till Nyköpings högstadium Högstadium - Skolplacering nyanländ, Anmälan Skola - Kulturskolan - Anmälan Skola - Schoolsoft Skola - Tilläggsbelopp för fristående verksamheter, Ansökan Skola - Tilläggsbelopp i Nyköpings kommun, Ansökan Skola - Tilläggsbelopp, Utvärdering Skolmat - Ansökan om specialkost e-tjänst Skolskjuts - Ansökan