Meny

Centrala barn- och elevhälsan

Centrala barn- och elevhälsan arbetar alltid på uppdrag av skola och förskola. Och arbetar för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt till personalen i samverkan med vårdnadshavare.

 

Centrala barn- och elevhälsan erbjuder bland annat utbildning, handledning och konsultationer till personal i förskola och skola. Där görs avancerade utredningar och tas myndighetsbeslut.

På Centrala barn- och elevhälsan arbetar:

Psykologer

Psykologerna har utvecklingspsykologiska kunskaper om barn och ungdomar från 0-20 år och arbetar för både förskola, grundskola och gymnasium. 

Psykologerna arbetar med:

 • test och utredning av inlärningssvårigheter och utvecklingsförsening
 • konsultation och grupphandledning till personal
 • information och utbildning
 • samverkar med de lokala Elevhälsoteamen på skolorna

Mer läsning:

Särskolesamordnare

Centrala barn- och elevhälsan utreder vilka elever som har rätt att tas emot och läsa enligt särskolans kursplan.

Samordnaren tar vid behov kontakt med och informerar föräldrar om skolformen särskola i samband med utredningarna.

För personal finns samordnaren tillgänglig för konsultation och handledning kring elever som tillhör särskolans målgrupp.

På Skolverkets webbsida finns broschyren Grundsärskolan är till för ditt barn, som svarar på frågorna: Vem kan gå i grundsärskolan, vilka ämnen läser man och hur påverkas barnets framtid?

 

Skolläkare

Skolläkarna i kommunen deltar i den Centrala barn- och elevhälsans övergripande strategiska arbete och stödjer eleverna i skolmiljön huvudsakligen genom hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, både direkt till eleven liksom genom att handleda och samverka med andra personalkategorier i Elevhälsan. 

Delar av arbetsuppgifterna innebär att:

 • Stötta och handleda skolsköterskorna i deras dagliga arbete.
 • Följa barns och ungdomars hälsa och utveckling och stödja eleven i medicinska skolrelaterade frågor.
 • Engagera sig i elevernas arbetsmiljö.
 • Ha regelbundna mottagningar på skolan.
 • Regelbundet samarbeta med Centrala barn- och elevhälsans personal.
 • Regelbundet samarbeta med externa aktörer såsom regionens enheter och socialtjänsten.
 • Delta i fortbildning av personal.

Logoped -tal, språk och kommunikation

Logopedens uppdrag i kommunen är att stötta personalen på fritidshemmen och skolans pedagoger när de behöver stöd och råd kring elever med språkliga svårigheter. Logopeden kan hjälpa pedagogerna med anpassningar i lärverktyg och lärmiljön både på individ-och gruppnivå.

Om ditt barn behöver mer riktat stöd från logopeden sker detta i samverkan med dig som vårdnadshavare och pedagogerna i skolan. Har ditt barn tidigare haft logopedkontakt är det viktigt att pedagogerna i skolan får information om detta för att kunna stötta ditt barn på bästa sätt, samt få stöd genom handledning från kommunlogopeden.

Logopeden samarbetar med andra instanser som har med ditt barn att göra t.ex. barn- och habiliteringen och landstingets logopeder 

Mer information:

 • Om du är intresserad av att få veta mer om språkstörning finns det mer information på Specialpedagogiska myndigheten.
 • Attention har spelat in en kortare film där barn och ungdomar berättar om hur det är att ha språkstörning. 
 • Afasi/talknuten har information om språkstörning som du kan både läsa och få informationen uppläst på 

 

Vi samarbetar med andra

Våra medarbetare samarbetar ofta med andra instanser inom kommunen och Region Sörmland. Cirka fyra gånger per termin sammankallar vi även till VITS-möte; Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan, där socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringsverksamheten i Sörmland bjuds in. Detta gäller både för förskola och skola.

Kontakta oss

Verksamhetschef

Anneli Tiger
0155-24 86 58
073-773 74 96
anneli.tiger@nykoping.se

Adress

Lennings väg 7
611 35 Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter