Yttrande om havsbaserad vindkraft

14 mars 2023
Kommun och politik Bo, bygga och miljö

Kommunstyrelsen väntas på sitt möte den 20 mars fatta beslut om att anta yttrande gällande avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen för de havsbaserade vindkraftparkerna Långgrund 1 och Långgrund 2.

Långgrund1 ligger till delar inom Nyköpings kommuns planeringszon och planeras innehålla max 90 kraftverk.

Svea Vind Offshore AB har tagit fram ett underlag för avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivningen inför den tillståndsansökan som bolaget senare i år ska lämna in till mark- och miljödomstolen. Berörda kommuner och andra intressenter har getts tillfälle att yttra sig på föreslaget innehåll. Kommunstyrelsen kommer fatta beslut om kommunens yttrande den 20 mars.

- Sammanfattningsvis är kommunen positiv till förnybar energi. Men en etablering bör göras med omtanke om de befintliga och framtida värden som är viktiga för kommunen och dess utveckling, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande. Han fortsätter:

- Det finns ett stort engagemang kring vindkraftparken utifrån de yttranden som delgetts kommunen från allmänheten.

I den aktuella etableringen av två vindkraftparker ställs olika målområdens intressen såsom exempelvis förnybar energi och bevarande av natur-, kulturmiljö-, friluftslivsvärden till viss del mot varandra.

Nyköpings kommun anser att stora delar av Långgrund 1 är olämpligt som vindkraftsområde på grund av närheten till viktiga natur- och friluftslivsområden. Kommunen förordar därför ytterligare dialog med sökanden innan ansökan lämnas in.

- Vi har inte slutgiltigt tagit ställning till etableringen och efterfrågar större tydlighet från staten och anser att ett beslut i ärendet ska avvakta den statliga utredningen om lämpliga områden för havsbaserad vindkraft som väntas redovisas i slutet av mars, säger Urban Granström.

Kommunen trycker också på att kommande ansökan måste redovisa alternativa lokaliseringar på jämförbart vis. Det ska framgå påverkan på natur, kultur och friluftsliv samt riktlinjer för buller, där även andra än egna framtagna underlag ska redovisas och bedömas. Även sekundär påverkan som från exempelvis masshantering ska redovisas.

Fakta: Långgrund 1 och 2

Svea Vind Offshore planerar för två havsbaserade vindkraftparker, Långgrund 1 och Långgrund 2. Ansökan gäller högst 182 havsbaserade vindkraftverk av en höjd på max 335 m från bas till övre vingspets. Vindkraftparkerna omfattar ett område som sträcker sig mellan Askö i Trosa kommun via Nyköping, Oxelösund och Norrköping till Söderköpings kommun.

Kommunen kommer avge slutgiltigt beslut om tillstyrkan eller avstyrkan till de delar av vindkraftparken som ligger inom Nyköpings kommun under mark- och miljödomstolens prövning av den ansökan som Svea Vind Offshore planerar lämna in senare under 2023.

Läs mer i kallelsen till kommunstyrelsen 20 mars 2023.