Villahushåll kan komma att få fyrfackskärl för avfall

8 mars 2023

Kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om ett nytt system för avfallsinsamling. Beslutet innebär ett klartecken till Renhållningen för fortsatt utredning och planering för att införa fyrfackskärl hos villor och fritidshus.

Bakgrunden är att regeringen har beslutat att Sveriges kommuner ska ta över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushåll från och med 1 januari 2024, och att insamlingen ska ske fastighetsnära senast 1 januari 2027.

Med fastighetsnära menas att hushållen ska kunna lämna sina förpackningar på samma ställe som de idag lämnar sitt mat- och restavfall, alltså vid den egna fastigheten. Idag lämnar hushållen sina förpackningar vid återvinningsstationer, som ägs och drivs av Förpackningsinsamlingen (FTI).

Målet är att fler förpackningar, särskilt plastförpackningar, ska återvinnas istället för att läggas i restavfallet och brännas upp.

I och med regeringens beslut behöver kommunen införa ett nytt system för insamling av avfall hos villor och fritidshus. Därför har Nyköpings kommun tillsammans med Oxelösunds kommun genomfört en förstudie för att ta reda på vilket fastighetsnära insamlingssystem som är bäst lämpat för våra kommuner. Slutsatsen från förstudien är att fyrfackskärl är det system som rekommenderas för Nyköping och Oxelösund och att det bör införas som en gemensam lösning i de båda kommunerna.

Hemsortering ger bättre service och ökad återvinning

Fyrfackskärl är avfallskärl som är avdelade invändigt i fyra olika fack. Insamlingen sker med fyrfacksbilar där alla fack i ett kärl kan tömmas vid samma tidpunkt. Enligt förslaget ska hushållen förses med två fyrfackskärl så att alla kan sortera åtta olika slags avfall vid bostaden istället för att behöva transportera förpackningar till en återvinningsstation.

- Regeringens beslut innebär att alla hushåll på sikt ska ha nära när de ska lämna sitt förpackningsavfall. Det blir en förbättrad service som ger ökad utsortering och ökad återvinning. Det är bevisat att i de kommuner som redan idag har fastighetsnära insamling, och framför allt fyrfackskärl, är sorteringen bättre, säger renhållningschef Emelie Nylund.

Återvinningsstationerna kommer att finnas kvar som ett komplement, för exempelvis skrymmande förpackningar, när kommunen tar över ansvaret för insamlingen av förpackningsmaterial.

Innan ett beslut kan fattas om att införa fyrfackskärl behöver flera frågeställningar utredas vidare. Det inriktningsbeslut som kommunstyrelsen i Nyköping fattat innebär att det ska göras ekonomiska beräkningar och fortsatt planering tillsammans med Oxelösund. Kommunstyrelsen i Oxelösund väntas fatta motsvarande inriktningsbeslut vid sitt sammanträde 15 mars. Återrapportering kring utredningen ska göras senast i december 2023.

Även flerbostadshus och samfälligheter ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar senast 1 januari 2027, men de kommer inte att ha fyrfackskärl. De kommer att ha separata behållare för olika avfallsslag.

Hela underlaget finns att läsa i kallelsen till kommunstyrelsen.