Vi lägger om ledningar och tar ner träd

6 mars 2023
Bo, bygga och miljö Trafik och resor Kommun och politik

Förberedande arbeten inför Nyköpings resecentrum pågår under våren 2023 vid stationsområdet. Ledningar ska flyttas från Brunnsgatan en bit västerut. För att göra det måste vi samtidigt ta ner träd som står i vägen för arbetet. 

Nyköpings resecentrum byggs för att förenkla för pendling och göra det enklare att byta mellan olika färdsätt som exempelvis tåg och buss. Planen är att det ska stå klart i slutet av 2027. 

Både Nyköpings kommun och Trafikverket gör stora arbeten kring resecentrum. Här kan du läsa detaljer om arbetet och en preliminär tidsplan. 

Under våren 2023 sker främst förberedande arbeten längs Norra Bangårdsgatan och Södra Bangårdsgatan. Befintliga ledningar måste läggas om i ny sträckning, som ett förberedande arbete inför breddning och sänkning av Brunnsgatan. Det är ledningar för vatten och avlopp men även för fjärrvärme, tele, kraft och fiber.  

Eftersom det blir djupa schakter behövs så kallad spont.  En del av nuvarande alléer tas bort. Träden står i vägen för de arbeten som skall göras och för att kunna genomföra kommande trafiklösningar i Brunnsgatan, med körfält för kollektivtrafik samt bredare gång- och cykelvägar. Nya alléer och annan grönska kommer att planteras i samma område.   

Vilka träd tas bort? 

- Både kastanjer längs Brunnsgatan och bokar och björkar längs Norra Bangårdsgatan och Södra Bangårdsgatan fälls. Vissa av de fällda träden läggs sedan vid Hållet, eftersom de utgör en viktig miljö för bland annat skalbaggar och andra småkryp.  

Måste träden tas ner? 

- Ja, eftersom de står i vägen för de arbeten som ska göras och för att kunna genomföra kommande åtgärder. Länsstyrelsen har gett sitt godkännande för att ta ner delar av berörda alléer, eftersom Nyköpings resecentrum kommer att bidra till en bättre miljö och bättre förutsättningar för ett klimatsmart resande än innan ombyggnationen. 

När planteras nya träd? 

- Nya träd kommer att planteras i samband med kommande entreprenader. Detta sker preliminärt under perioden 2025-2027.