Vård- och omsorgsnämndens budget för 2023

2 februari 2023
Omsorg och stöd Kommun och politik

2 februari fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om budget för 2023. Budgetramen är satt till 1 242 miljoner kronor. Grupp- och servicebostäder och Nära vård fick tillskott på totalt 10 miljoner kronor.

Äldreboenden, service- och gruppboenden samt hemtjänst är nämndens största kostnader. I ramen ingår det statliga bidraget för en stärkt äldreomsorg som ska nyttjas till utveckling av äldreomsorgen. Det kommer såväl Division Social omsorg som de privata utförarna till del.

- De satsningar som nämnden gör 2023 går bland annat till Nära vård, Boendestöd och Bostad först. Under 2022 gjorde nämnden en förstärkning till DSO på 20 miljoner kronor, den förstärkningen finns nu inkluderad i budget. Något som också gläder mig är att nämnden även skriver IOP med två föreningar för satsningar på aktiviteter för våra äldre, säger Carina Wallin (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Länk till nämndens kallelse med hela budgetunderlaget.

Nämnden ansvarsområden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för myndighetsutövning och verksamheter för äldre personer och funktionsnedsatta, inklusive psykiskt funktionsnedsatta. Myndighetsutövningen omfattar bland annat att utreda, bedöma och besluta om äldres och funktionsnedsattas behov av olika insatser. Behovsprövning sker enligt gällande lagar och nämndens tagna riktlinjer.