Meny

Tystberga skola och förskola föreslås byggas om

27 augusti 2020

Tystberga förskola och skola är i behov av upprustning för att få ändamålsenliga och bra pedagogiska lokaler. Förslaget har marginaler för en framtida befolkningsutveckling. Kommunstyrelsen väntas ta beslut om renovering och ombyggnation den 31 augusti.

Utifrån den förstudie som var klar i februari föreslås Kommunstyrelsen gå vidare med alternativet renovering och ombyggnation av befintliga lokaler. Efter renoveringen kommer Tystberga skola och förskola att ha kapacitet för 120 elever i skola och 90 barn i förskola.

- Ombyggnadsförslaget möter både en befolkningsutveckling och behovet av ändamålsenliga och pedagogiska lokaler, säger Urban Granström (S), Kommunstyrelsens ordförande. 

Platsbehovet på förskolan beräknades vara som störst år 2019 med 79 platser för att därefter minska till 73 platser år 2024 och till slut 63 platser år 2030. I prognosen är nybyggnationer, privata som kommunala, som väntas öka antalet invånare medräknat. Det finns även möjlighet att ställa om mellan skol- och förskolelokaler om det behövs. Sett till andelen som idag väljer Tystberga förskola innebär det en kapacitet för en befolkningsökning på mer än 1000 invånare utöver dagens prognoser. Grundskolan kommer som mest att ha behov av cirka 100 platser de kommande 10 åren.

- Den här lösningen är bättre än givet vallöfte då både förskola och skola får renoverade lokaler och möjlighet att jobba mer tillsammans. Det här är att ta ansvar i en hållbar lösning både pedagogiskt och kostnadsmässigt i drift och investering, säger Martina Hallström (C), kommunalråd i Nyköpings kommun.

Renovering och ombyggnation

Kostnaden för ombyggnationen är beräknad till 20 mnkr. Det innefattar en totalrenovering av både skol- och förskolelokaler samt en utveckling av utemiljön. Vid ett beslut kan arbetena börja i höst och tidplanen bestämmas tillsammans med rektorer och personal.

- Det är en mycket välkommen renovering. Verksamheten kan jobba mer tillsammans och säkerheten höjs i bland annat utemiljön, säger Magnus Uppman, Administrativ chef på division Barn, Utbildning, Kultur.

  • En tillbyggnad och skärmtak byggs samt wc och våtutrymme i förskoledelen av byggnaden.
  • Förskoleverksamheten kan samlas under ett tak tillsammans med förskoleklass. Utemiljön lyfts och säkerheten höjs i och med att förskolegården definieras och avgränsas.
  • Skolgårdsytan inklusive staket och lekutrustning utvecklas.
  • Skolan totalrenoveras och får lokaler som hänger ihop verksamhetsmässigt med goda möjligheter till samarbete mellan skola och förskola.

Här finns kallelsen och handlingar till Kommunstyrelsens möte den 31 augusti.