Meny

Tystberga skola och förskola kan byggas om

18 juni 2020
Barn och utbildning Kommun och politik

Tystberga förskola och skola är i behov av upprustning för att få ändamålsenliga och bra pedagogiska lokaler. En förstudie omfattar dagens platsbehov och förväntad befolkningsutveckling framöver samt den geografisk placeringen. I augusti förväntas kommunstyrelsen ta beslut om ombyggnation.

Tre förslag till utveckling av Tystberga förskola och skola presenteras i förstudien. Platsbehovet på förskolan beräknas vara som störst år 2019 med 79 platser för att därefter minska till 73 platser år 2024 och till slut 63 platser år 2030.

I prognosen är nybyggnationer som väntas öka antalet invånare medräknad. Den kommunala förskolan har kapacitet på 80 platser.
För grundskolan kommer behov av platser vara som mest cirka 100 platser under de kommande 10 åren. Det bedöms därmed finnas en överkapacitet av grundskoleplatser i Tystberga och eventuellt kan förskolan använda dessa ytor.

Utifrån bakgrunden i förstudien har kommunstyrelsen att ta ställning till tre alternativ. I augusti förväntas beslut tas om att genomföra alternativ B, ombyggnation.

Alternativ A

Inga förändringar görs och därmed krävs ingen investering. Däremot tillkommer eventuellt ökade kostnader för åtgärder i ute- och/eller innemiljö.

Alternativ B

Bygga om och bygga till befintlig skolbyggnad som kräver en investering på cirka 10–35 000 kronor per kvadratmeter beroende på åtgärd (underhåll eller nybyggnation). Tillbyggnaden skulle behöva vara cirka 35 m² samt ett skärmtak på cirka 10 m². WC och våtutrymme byggs i förskoledelen av byggnaden. Dessutom behöver skolgårdsyta inklusive staket och lekutrustning utvecklas och byggas. Detta innebär en investering på cirka 16 miljoner kronor.
Förskoleverksamheten kan samlas under ett tak tillsammans med förskoleklass. Utemiljön lyfts och säkerheten höjs i och med att förskolegården definieras och avgränsas. Skolan renoveras och får lokaler som hänger ihop verksamhetsmässigt med goda möjligheter till samarbete mellan skola och förskola.

Alternativ C

Bygga en ny förskola (90 barn): investering om cirka 45 mijoner kronor. Det innebär också en ökad hyreskostnad per år för division Barn Utbildning Kultur i jämförelse med nuvarande nivå.