Två Lex Sarah-fall nu under utredning

8 september 2022
Omsorg och stöd

Två Lex Sarah-anmälningar har nyligen gjorts av Hemtjänsten i Nyköpings kommun. Båda fallen avser rapportering av missförhållanden där brukarna levt i en osanitär miljö som kan leda till ohälsa. Överenskomna insatser har inte utförts på avtalat sätt. 

Händelserna har anmälts av ansvarig chef vilket påkallat interna utredningar om varför situationerna uppstått och inte blivit kända inom verksamheten. Överenskomna insatser har inte utförts på avtalat sätt. Händelserna har anmälts av ansvarig chef vilket påkallat interna utredningar om varför situationerna uppstått och inte blivit kända inom verksamheten.

- Det är svårt att kommentera händelser innan utredningar är klara, men helt klart är att något verkar ha gått fel. Om det är så att vi av olika anledningar inte kunnat leverera den service och de tjänster vi åtagit oss, eller varför vi inte gjort det, så måste vi gå till grunden med varför det blivit så. Alla brukare som tar del av Hemtjänstens stöd ska kunna lita på att vi utför överenskomna uppdrag, säger Mattias Carlsson, äldreomsorgschef.

Uppmanas rapportera

Division Social omsorg, Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden, använder Lex Sarah-rapporterna för att identifiera risker och brister i rutiner. Syftet är att förbättra arbetsprocesser och säkra kvalitet. Alla medarbetare välkomnas och uppmuntras att göra Lex Sarah-rapporter för att identifiera kvalitetsbrister.

Lex Sarah-rapporterna går direkt till divisionens kvalitetsutvecklare för utredning via nämnderna. Om utredningen påvisar att den rapporterade händelsen är ett allvarligt missförhållande beslutar berörd nämnd att händelsen ska anmälas till IVO, Inspektionen för Vård och omsorg.

Nämnden kan även ta ett beslut direkt utan utredning, om händelsen är uppenbart allvarlig. När IVO bedömt ärendet kan IVO bedöma om vidtagna åtgärder är tillräckliga eller att fler åtgärder behöver vidtas.