Meny

Turné på temat Nyköping 2040 – var med och tyck till

26 maj 2020
Bo, bygga och miljö

Är du nyfiken på hur kommunen ska utvecklas fram till år 2040? Då har du chansen att vara med och påverka förslaget på ny översiktsplan. Nu kan du träffa politiker och projektgruppen som har arbetat med förslaget på en rad platser i kommunen.

Samrådet startade 12 mars och sen dess har det kommit in hundratals synpunkter. Men, för att göra det möjligt för flera att vara med och tycka till besöker politiker och projektdeltagare från Nyköpings kommun orterna Stigtomta, Jönåker, Tystberga, Nävekvarn och Nyköping under slutet av maj och början av juni. Den 9 juni avslutas turnén med ett digitalt möte via internet. Samrådstiden startade 12 mars och har förlängts till 26 juni.

- Vi ställde in de öppet hus vi hade planerat runt om i kommunens skolor och andra samlingslokaler med anledning av coronapandemin, säger Per Skyllberg, översiktsplanerare i Nyköpings kommun. Nu har vi tagit ett nytt grepp och hoppas att vädret är med oss så att vi kan träffa så många som möjligt utomhus istället.

Översiktsplanen är digital

Översiktsplanen, som är helt digital, visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040 tillsammans med kommunens syn på var ny bebyggelse kan tillkomma och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Efter samrådet revideras förslaget och ställs ut igen. Även om synpunkterna redan är många vill projektgruppen ha in fler, därför arrangeras nu en variant som ersätter tidigare planerade samrådsmöten.

- Ni hittar oss i ett blått tält med Nyköpings kommuns logga, säger Per Skyllberg. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att bland annat hålla avstånd till de vi träffar, och alla som är med är såklart helt friska. Blir det väldigt många som besöker oss delar vi upp oss i grupper.

Tisdag 9 juni erbjuds dessutom ett digitalt möte via internet där förslaget presenteras samtidigt som de som deltar kan ställa frågor via en chattfunktion. Antingen deltar man i direktsändningen kl 18:00-19:30 eller så kan man se en inspelning i efterhand. Ta del av mer information om hur det kommer att fungera.

Dagar, platser och tider

För dig som vill träffa politiker och projektmedlemmar är det följande platser och tider som gäller:

26 maj Stigtomta vid ICA kl 17–19
28 maj Jönåker vid Handlar’n kl 17–19
2 juni Tystberga vid Coop kl 17–19
4 juni Nävekvarn vid Hamnplanen kl 17–19
6 juni Nyköping i hamnen (östra sidan) kl 12–14
9 juni Digitalt möte* via internet kl 18–19:30

Här hittar du förslaget på ny översiktsplan och kan vara med och tycka till.

Faktaruta – översiktsplanens innehåll i korthet

 • Översiktsplanen tar höjd för en befolkningstillväxt på 700 personer per år i kommunen
 • Vi utvecklar bebyggelse där det redan finns service och infrastruktur
 • I centralorten omvandlas befintliga verksamhetsområden till blandad tät stadsbebyggelse nära grönområden
 • Utanför centralorten föreslås ny bebyggelse längs med starka kollektivtrafikstråk, särskilt koncentrerat till utpekade bebyggelsenoder
 • Markområden för nya och utvidgade verksamhetsområden planeras främst längs med trafikleder och starka kollektivtrafikstråk
 • Ett antal områden föreslås att helt undantas för exploatering, bland annat grönområden i anslutning till bebyggelse som är ekologiskt värdefulla och/eller rekreationsmässigt välanvända
 • De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är de viktigaste vägledande målen i översiktsplanen

Bakgrund

 • Nyköping 2040 utgår från och ersätter tidigare antagna översiktsplaner.
 • Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle för att säkerställa att Nyköpings kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva, bo och verka på, även för framtida generationer.
 • Översiktsplanen är en överenskommelse mellan stat och kommun kring exempelvis riksintressen, och tydliggör de frågor där det råder skilda uppfattningar. Planen utgör beslutsunderlag även för privata aktörer, genom att den visar på kommunens långsiktiga mål och ambitioner.
 • Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. I december 2017 förklarade kommunfullmäktige nuvarande översiktsplan med fördjupningar som inaktuell och gav samhällsbyggnad i uppdrag att göra en översyn av översiktsplanen.

Läs mer om arbetet med att ta fram förslaget.