Meny

Tuffa mål blev tydliga på Stora Mötesdagen

1 oktober 2020
Näringsliv och arbete Kommun och politik Nämnder

Stora Mötesdagen blev pandemin till trots en dag då kommunens politiker och tjänstemän verkligen möttes för att lyhört ta del av varandras verksamheter. Den startade med ett kortare digitalt möte och därefter genomfördes cirka 35 företagsbesök. Nästan alla anmälda ville ha besök på plats.

Henrik Claeson, vice ordförande för Företagarna Nyköping och Oxelösund hade en nyckelposition tillsammans med dagens värd - Nyköpings kommuns politiska ledning och tjänstemannaledning. Han var glad att medverka och betonade att dialogen mellan kommun och företag är viktig för företagen.

- Som företagare har man ganska ofta kontakter med kommunen och det är viktigt att den fungerar bra, att man får ett positivt bemötande och att vi kommer så nära varandra som möjligt i våra respektive roller.

De tre frågor som näringslivet prioriterade under förra årets Stora Mötesdag återkopplades till företagarna.

Lyfta Nyköping som Miljö- och hållbarhetsstad

Kommunalråd Marco Venegas MP och kommundirektör Mats Pettersson redogjorde för arbetet. En rad insatser pågår, många av långsiktig karaktär. Ett nytt politiskt utskott har inrättats under kommunstyrelsen där miljö- och hållbarhetsfrågor inryms. En ny styrmodell arbetas fram där området ingår. I juni togs beslut om en ny koldioxidbudget som kräver gemensamma insatser av kommun och kommuninvånare. Minskat matsvinn, ny kostpolicy och andra åtgärder som rör social- och ekonomisk hållbarhet pågår också.

Glädjande är att Nyköpings kommun intar en bra position i miljömässig hållbarhet när kommuner av jämförbar storlek mäts. På nykoping.se rapporteras många av de olika insatserna.  

Skapa fler branschkluster

Ett önskemål framkom förra året om att skapa fler forum för branschrelaterade företag. Ett antal finns utöver den grund av företagsnätverk som Företagarna, NORA, Nysam utgör i kommunens arbete. Exempelvis IT-kluster, Bygg- och Fastighetskluster, Matkluster, Besöksnäringskluster.

Under 2020 har en krögargrupp startats samt ett kluster för kreativa och kulturella näringar. Det finns också önskemål om att starta ett kluster för plastindustriföretag. Mycket arbete pågår för att utveckla dialogsammanhangen inom dessa forum. Rapporteringen gjordes av näringslivsstrateg Ann de Jonge.

Effektivitet 

Samhällsbyggnadschef Anna Selander beskrev den digitala utvecklingen inom myndighetsområdena Bygglov, Miljö och Livsmedel som idag har ett 60-tal handläggare. Övergången till digital hantering är intensiv och har hunnit olika långt men har tagit tydliga språng. Allt fler tjänster omvandlas till e-tjänster och kunder får idag en mycket tydligare bild av var de befinner sig i ärendehanteringen och när ärendet kan vara klart. Inom miljöområdet införs en digitalisering vid årsskiftet.

Antalet tillsynsärenden har blivit fler och en karta över en tillsynsplan gör överblicken transparent. Kommunen upplevs dessvärre som en flaskhals i efterfrågan på kommunal och privat mark. Åtgärden är en modell där ärenden prioriteras efter hållbarhet, samhällsnytta och infrastruktur. Svaren till företag om tidplan kan då ges tidigare och med bättre överblick. En tydligare tidplan är målet som ännu ligger en bit fram.

Tekniska divisionens chef Kent Nyman beskrev divisionens arbete med att underlätta servicen, både med dialog, information, sökfunktion på webben samt Kommunservice arbete. Han nämnde särskilt Renhållningens arbete. Inom effektivitetsområdet för alla myndighetsområden ligger satsningarna framöver främst på etableringsprocess, tillgänglighet och bemötande.

Varför så olika resultat?

Företagsklimatet diskuterades i form av mätningarna Nöjd kund index NKI, som speglar företagens upplevelser av deras egna ärenden samt Svenskt Näringslivs attitydmätning. Den senare presenterades av Svenskt Näringslivs regionchef Sofia Sjöström. Skillnaden mellan dem är avsevärd och delvis svår att förstå.

NKI har skjutit i höjden och Nyköping är just nu en av fem kommuner i Sverige som har den höga nivån inom alla myndighetsområden. Betygen blir bättre och bättre. Samtidigt ger Svenskt Näringslivs mätning en mer dyster bild långt ifrån målet, även om årets mätning klättrade 22 placeringar. Men kommunen har satt tuffa mål, har höga ambitioner och är beslutsam om att fortsätta den positiva utvecklingen.

”Håll i och håll ut”

Sofia Sjöström förklarade att det Svenskt Näringsliv mäter är personers uppfattningar. Den mäter inte de tillfrågades konkreta upplevelser av hantering. De tillfrågar sina medlemmar men även andra företag av olika storlek. Det som drar ned är uppfattningen om tjänstemännens och politikers attityder till företagande och att kommunen driver konkurrerande verksamheter.

- Ni är på rätt väg, satsa särskilt på de områden som drar ned. När ni har politikerna med er så kan ni prioritera frågorna och skapa en långsam, hållbar och stabil ökning, tipsade hon. Ert fokus på NKI-resultatet kommer att ge resultat. Håll i och håll ut.

Webbinaret tog drygt en timme och kan ses på kommunens youtubekanal 14 dagar till och med 14 oktober.