Tre Lex Sarah-händelser anmäls till IVO

23 september 2022
Omsorg och stöd Kommun och politik

Vård- och omsorgsnämnden har Lex Sarah-anmält tre ärenden inom hemtjänsten i Nyköpings kommun till IVO för bedömning av eventuellt allvarligt missförhållande.

Samtliga gäller brister i utförande av insats vad gäller omvårdnad, omsorg och hygien som riskerar att påverka individernas fysiska och psykiska hälsa. Uteblivna insatser och utebliven dokumentation om det inträffade ingår i sammanhanget. Samtliga ärenden har rapporterats av Hemtjänsten under sensommaren.

- Vi kommer noga att följa upp dessa händelser för att se hur våra rutiner kunnat brista och vilka åtgärder som krävs för att inte liknande händelser ska kunna upprepas. Vi har hittills kunnat konstatera att de rutiner som finns i arbetet för att säkra kvalitet och utförande i arbetet inte har följts, säger Mattias Carlsson, äldreomsorgschef.

Fakta IVO-anmälningar

  • Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa.
  • Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.