Meny

Strategi för äldreomsorgen ska visa vägen

14 oktober 2020

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram ett strategiskt styrdokument för framtidens äldreomsorg. Det beslutade Kommunfullmäktige på tisdagskvällen, 13 oktober.

Äldreomsorgen står inför många framtida utmaningar. Åldersgruppen med personer över 80 år kommer att öka med ca 50 procent till 2030 medan den arbetsföra befolkningen inte ökar i samma takt.
- Det kommer vara svårt att utifrån ekonomiska förutsättningar och utifrån arbetskraft att vi kan fortsätta bedriva äldreomsorg på samma sätt som vi gör idag och har gjort. Vi behöver redan nu börja tänka kring hur vi organiserar äldreomsorgen. Vi behöver ställa om verksamheten för att möta framtidens behov, säger Sofia Amloh (S), Vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Det handlar bland annat om att satsa mer på tidiga och förebyggande insatser och att människor ska kunna vara självständiga så länge det går. Den omsorg man kan få i hemmet ska stärkas och den vård man verkligen behöver längre fram när behoven ökar ska ges med hög kvalitet.
- Nämnden kommer fortsätta ge fler uppdrag i den riktningen, till exempel inom anhörigstöd och rehabilitering. Vi ska ha en omsorg där behovet av insatser både kan öka och minska och inte bara statiskt öka. Anhörigas livskvalité behöver bli en naturligare del av framtidens omsorg, säger Sofia Amloh (S).

Strategin ska långsiktigt peka ut vägen och ge en gemensam bild av vilken äldreomsorg Nyköpings kommun ska erbjuda. Senast 31 december 2021 ska strategin vara klar.
- Jag ser framemot att dra igång detta viktiga arbete. Ett arbete som behöver kretsa runt tre ben, hållbar ekonomi, kompetensförsörjning och kvalité. Det är många som ska inkluderas i framtagandet av strategin. Vi vill ha en bred förankring med både medborgare, medarbetare och civilsamhälle. Strategiarbetet ska även ta utgångspunkt i forskningen om framtidens äldreomsorg, säger Sofia Amloh (S).