Socialnämndens budget för 2023

2 februari 2023
Omsorg och stöd Kommun och politik

26 januari fattade socialnämnden beslut om budget för 2023. Budgetramen fastställdes till 292 miljoner kronor, en ökning med 14 miljoner kronor jämfört med 2022. Socialnämndens största kostnader ligger på insatser för barn och unga samt ekonomiskt bistånd.

Budgetåret 2023 avsätts bland annat 2,5 miljoner kronor till utredning och eventuell uppstart av en ny familjecentral. 1 miljon kronor viks till uppstart av Bostad Först för hemlösa tillsammans med vård- och omsorgsnämnden.

Tidigare projekt Kulturtolk samt Barn som anhöriga till föräldrar med psykisk ohälsa blir nu permanent verksamhet, liksom tidigare projektet Alla barn i skolan, vilket sker i samverkan med Barn- och ungdomsnämnden.

- Den politiska viljeinriktningen är att alla barn och unga har trygga uppväxtvillkor och förutsättningar att växa och utvecklas, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Fokus i arbetet ska ligga på tidiga och förebyggande insatser för barn och familjer för att undvika situationer där omfattande insatser behöver sättas in, säger Anniola Nilsson (M), socialnämndens ordförande.

Länk till nämndens kallelse med hela budgetunderlaget.

Nämndens ansvarsområde

Socialnämnden har bland annat det samlade ansvaret för myndighetsutövning och insatser inom individ- och familjeomsorg. Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar varav socialtjänstlagen är den viktigaste. Nämnden ansvarar exempelvis för missbruksvård, familjerätt samt håller i serveringstillstånd.