Meny

Snart samråd för omvandlingsområde i Högbrunn

22 september 2020
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö

I anslutning till Sunlight ska nuvarande industrier omvandlas till en variation av bostäder, centrumlokaler, kontor och vård enligt förslag på ny detaljplan. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden förväntas fatta beslut om samråd vid sitt sammanträde 29 september.

Detaljplaneförslaget gäller för fastigheterna Stockrosen 7 och 11 samt del av Högbrunn 1:13 (se karta längre ner). Samrådet planeras att pågå från mitten av oktober till mitten av november.

400 lägenheter ingår i förslaget

Förslaget möjliggör ca 400 lägenheter i en variation av boendeformer inklusive äldrevård. Det finns också möjlighet att etablera centrum och kontor på fastigheterna. Syftet är att skapa en varierad stadsbebyggelse i 4-5 våningar. Genom byggnadernas placering - med långsida eller gavel mot gata och öppningar mellan byggnadskroppar - bildas sammanhållna kvarter. På bostadsgårdarna planeras det för fria ytor istället för parkering för bilar. Även taken kan få friytor i form av terrasser.

Hållbar livsstil och hållbart resande

I området görs det plats för hållbar livsstil och hållbart resande med tanke på närheten till Nyköpings resecentrum som planeras på andra sidan TGOJ-banan. Kvarteret ligger också nära centrum med goda möjligheter att både gå och cykla till flera målpunkter i staden. Parkeringsplatser för bil kan enligt planförslaget samlas tillsammans med cykelparkeringar och utrymmen för cykelpool med specialcyklar, cykelservice och leveransskåp i ett så kallat mobilitetshus.

Som en följd av exploateringen planeras exempelvis angränsande Guldsmedsgatan att byggas om och förses med gång- och cykelbana samt med grönska i gaturummet.

Vid starten för samrådet i mitten av oktober finns detaljplanen utställd på nykoping.se samt i Stadshusets foajé.

hemgarden.jpg

På bilden syns fastigheterna Stockrosen 7 och 11 samt del av Högbrunn 1:13. Området ligger väster om stadskärnan och utgörs idag av ett verksamhetsområde i anslutning till Sunlight. Illustration: Arkitema.

Bakgrund

Planförslaget bedöms i stort överensstämma med intentionen i fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta (FÖP, 2013) där stora delar av stadsdelen Högbrunn tillsammans med Nöthagen är utpekade som utredningsområde för bebyggelse. Detaljplanen prövar en lägre parkeringsnorm än vad som anges i denna under förutsättning att mobilitetstjänster erbjuds till de boende såsom medlemskap i bil- och cykelpool.

Sökanden inkom 2019-04-03 med en begäran om planbesked för fastigheterna Stockrosen 11 och 7 med syfte att pröva möjligheten att skapa en flexibel detaljplan med förutsättningar för en variation av bostadsalternativ. För aktuellt område gäller detaljplan P47-12 som anger användningen industriändamål varför en ny detaljplan behöver upprättas för att möjliggöra annan markanvändning. Läs mer om detaljplanearbetet. 

hemgarden2.jpg
Det nya bostadsområdet med vy från Hemgårdsvägen mot Guldsmedsgatan och med Sunlight i fonden. Illustration: Arkitema.

hemgarden3.png

Karta över området, inringat i rött.