Skola och 500 bostäder planeras i Spelhagen

29 november 2022
Kommun och politik Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Översiktsplan och detaljplaner

Kvarteret Ribban ligger i stadsdelen Spelhagen och pekas i kommunens översiktsplan ut som ett område för framtida stadsutveckling. Här kan en ny skola, nya bostäder och övriga verksamheter växa fram.

I december startar samråd om den nya detaljplan som ska göra detta möjligt där den som vill kan tycka till om detaljplaneförslaget. Beslut om samråd för detaljplaneförslaget för fastigheterna Ribban 5–7 m fl förväntas tas på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 6 december.

I kommunens översiktsplan pekas Spelhagen ut som ett utvecklingsområde för tät blandstad med plats för skola, bostäder och centrumverksamheter. Det finns även ett uttalat behov av fler centrala skolplatser för elever i årskurserna F–6, särskilt i den västra delen av staden samt ett behov av att avlasta de centrala delarna av staden från genomfartstrafik. Detaljplanen är i linje med dessa ambitioner. Arbetet med Ribban blir därmed startskottet på en större omvandling av Spelhagen.

- Med den nya planen binds kvarteret Ribban samman med norra Arnö samt med Nyköpings stadskärna både fysiskt och visuellt. Detta görs genom en förändrad trafikstruktur, ny bebyggelse och utveckling av befintlig bebyggelse, säger Victoria Alstäde som är stadsplanerare i Nyköpings kommun.

ribban_nyhet.jpg

Bild: Urban Minds 

Den befintliga byggnaden inom området, som för många är känd som före detta ABB- eller Cewe-huset, ska enligt detaljplaneförslaget behållas och omvandlas till lokaler för skola och andra verksamheter som kontor, centrum och vård. Grönområdet norr om byggnaden föreslås bli skolgård.

Samtidigt möjliggör planen också nybyggnation av bostäder och kommersiella lokaler. Det handlar om flerbostadshus i huvudsakligen fyra till fem våningar med inslag av par- och radhus i två till tre våningar. Vid entréplatser till området föreslås något högre byggnader om sex respektive åtta våningar. Planen möjliggör för ungefär 500 bostäder.

Ett annat syfte med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god trafikmiljö.

En ny väg föreslås som en förlängning av Järnvägsgatan med syfte att avlasta Arnöleden och möjliggöra en trafiksäker miljö för skolbarn vid en utveckling av skola inom kvarteret. Åtgärden minskar också Arnöledens nuvarande barriäreffekt för den fortsatta utvecklingen av stadsdelen.

Områdets parkeringsbehov föreslås lösas genom ett mobilitetshus inom området, med parkeringsplatser för både bilar och cyklar. Där kan också andra faciliteter och delningstjänster anordnas och det finns utrymme för idrottshall i bottenvåningen.

- För att främja utvecklingen av en mer hållbar stad och dra nytta av det centrala läget bygger planens huvuddrag på att underlätta hållbara resor, säger Victoria Alstäde. 

Ett beslut om samråd om den nya detaljplanen väntas tas den 6 december på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. Samrådet är därefter planerat att inledas den 12 december.

Den 15 december kl 18-19:30 hålls ett Öppet hus på plats i gamla ABB/Cewehuset på Brukslagarvägen 9D. Planförslaget kommer att presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor och prata om detaljplanen.