Skola och 500 bostäder planeras i Spelhagen

12 december 2022
Kommun och politik Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Översiktsplan och detaljplaner

I kvarteret Ribban i stadsdelen Spelhagen finns planer på en ny skola, nya bostäder och övriga verksamheter. I dag inleds samråd om den nya detaljplanen som ska göra detta möjligt.

Mellan den 12 december och den 20 januari kan den som vill kan tycka till om detaljplaneförslaget.

I kommunens översiktsplan pekas Spelhagen ut som ett utvecklingsområde för tät blandstad med plats för skola, bostäder och centrumverksamheter. Det finns även ett uttalat behov av fler centrala skolplatser för elever i årskurserna F–6, särskilt i den västra delen av staden samt ett behov av att avlasta de centrala delarna av staden från genomfartstrafik. Detaljplanen är i linje med dessa ambitioner. Arbetet med Ribban blir därmed startskottet på en större omvandling av Spelhagen som stadsdel.

- Med den nya planen binds kvarteret Ribban samman med norra Arnö samt med Nyköpings stadskärna både fysiskt och visuellt. Detta görs genom en förändrad trafikstruktur, ny bebyggelse och utveckling av befintlig bebyggelse, säger Victoria Alstäde som är stadsplanerare i Nyköpings kommun.

ribban_nyhet.jpg

Bild: Urban Minds 

Den befintliga byggnaden inom området, som för många är känd som före detta ABB- eller Cewe-huset, ska enligt detaljplaneförslaget behållas och omvandlas till lokaler för skola och andra verksamheter som kontor, centrum och vård. Grönområdet norr om byggnaden föreslås bli skolgård.

Samtidigt möjliggör planen också nybyggnation av bostäder och kommersiella lokaler. Det handlar om flerbostadshus i huvudsakligen fyra till fem våningar med inslag av par- och radhus i två till tre våningar. Vid entréplatser till området föreslås något högre byggnader om sex respektive åtta våningar. Planen möjliggör för ungefär 500 bostäder.

Hållbara resor och barnperspektivet är i fokus

Ett annat syfte med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god trafikmiljö.

En ny väg föreslås som en förlängning av Järnvägsgatan med syfte att avlasta Arnöleden och möjliggöra en trafiksäker miljö för skolbarn vid en utveckling av skola inom kvarteret. Åtgärden minskar också Arnöledens nuvarande barriäreffekt för den fortsatta utvecklingen av stadsdelen. En barnkonsekvensanalys har tagits fram i projektet som utrett hur man på bästa sätt skapar trygga, kvalitativa och säkra miljöer för barnen.

Områdets parkeringsbehov föreslås lösas genom ett mobilitetshus inom området, med parkeringsplatser för både bilar och cyklar. Där kan också andra faciliteter och delningstjänster anordnas och det finns utrymme för idrottshall i bottenvåningen.

- För att främja utvecklingen av en mer hållbar stad och dra nytta av det centrala läget bygger planens huvuddrag på att underlätta hållbara resor och att barnens perspektiv prioriteras, säger Victoria Alstäde.

Välkommen på öppet hus 15 december

Den 15 december kl 18-19:30 hålls ett öppet hus på plats i gamla ABB/Cewehuset på Brukslagarvägen 9D - se karta nedan. Planförslaget kommer att presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor och prata om detaljplanen.

ribban.png

Vi vill veta vad du tycker!

Samråd om den nya detaljplanen pågår mellan 12 december och 20 januari. Ta del av handlingarna här. Låt oss veta vad du tycker genom att skicka in dina synpunkter till oss.

Mer läsning 

Läs mer om projektet här

Beslut om samråd för detaljplaneförslaget för fastigheterna Ribban 5–7 m fl togs på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 6 december.