Meny

Satsningar och särskilda uppdrag i Vård- och omsorgsnämndens budget för 2021

22 december 2020
Omsorg och stöd Kommun och politik

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2021 är 1,1 miljarder kronor. Pengar som ska fördelas på verksamheterna inom nämndens område. Till det kommer ett permanent statsbidrag på 26,8 miljoner kronor för att stärka äldreomsorgen.

- Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska vara ekonomiskt stabil, uthållig, förutsägbar och kvalitetssäkrad. De budgetramar som kommunfullmäktige beslutat för nämnden har ett omfång som garanterar en resurs- och driftsäker organisation, säger Sofia Amloh (S), Vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Nästa år får kommunen riktade statsbidrag på drygt 11 miljoner kronor till satsningar på Äldreomsorgslyftet. Därutöver lägger nämnden till ytterligare fem miljoner. Det handlar om att utbilda redan anställd personal till vårdbiträden, undersköterskor och specialistundersköterskor via Campus Nyköping. Satsningen görs tillsammans med Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och har startat redan i år. 

- Rätt person på rätt plats och med rätt kompetens är grunden för att vi ska göra ett bra arbete. Det är viktigt att vi ser till att fortlöpande erbjuda kompetensutveckling. Utifrån regeringens satsning Äldreomsorgslyftet har nämnden skjutit till extra pengar till ett omsorgslyft för att innefatta även funktionshinderområdet, säger Sofia Amloh.

Tillsammans med Socialnämnden görs en satsning på ett nytt boende och utökat stöd för personer som har både missbruk och psykisk ohälsa. 

Särskilda uppdrag till division Social omsorg

I nämndens beställning till division Social omsorg finns ett par särskilda uppdrag. Divisionen ska fortsätta implementera välfärdsteknik och teknisk utrustning. Utevistelse och aktiviteter inom äldreboende ska förbättras och även komma personer i ordinärt boende till del. 

- Föreningslivet är viktigt i utvecklingen av aktiviteter för äldre och vi vill verka för att utveckla partnerskap med föreningar, säger Sofia Amloh. 
Arbetet med komma tillrätta med divisionens ekonomiska underskott och kvalitativa brister ska fortsätta. Antalet arbetade timmar ska minska, vakanser ska ses över och prövas noga. Användandet av timvikarier ska minska och istället ska fasta heltidsanställningar öka.

- Vi utökar ramen även till 2021 och vi kommer, som tidigare år, att satsa mer pengar framåt men mer pengar till verksamheterna är inte alltid lösningen på uppkomna problem. Vi behöver lyfta varje skattekrona och se hur och var använder vi dem på bästa sätt. När vi utmanar varandra så skapas möjligheten att hitta de bästa lösningarna för att höja kvaliteten och tryggheten i äldreomsorgen. Nämnden ska följa division Social omsorgs arbete med att minska det ekonomiska underskottet och få en rapport på varje nämndssammanträde under 2021, säger Sofia Amloh.