Satsning på unga och äldre i budgeten

13 november 2018
Kommun och politik

Höjd elevpeng och drygt 14 miljoner extra till hemtjänsten. Det finns bland förslagen i Nyköpings kommuns budget för 2019.

Budgeten omfattar cirka 3,3 miljarder kronor och gäller nuvarande nämndstruktur. Förslag på förändringar kommer. Vård- och omsorgsnämnden och barn- och ungdomsnämnden får de största tillskotten.

2-procentmålet ska nås

Digitalisering, en satsning på kommunen som attraktiv arbetsgivare och förarbete till en ny styrmodell är andra prioriterade områden. Budgetresultatet ligger på +67,5 miljoner.

– Vi lägger fram en ansvarsfull budget med en förstärkning på mer än 100 miljoner till unga och äldre för 2019 samtidigt som vi budgeterar för ett resultat på 2 % av budget vilket är viktigt långsiktigt, säger kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S).

Satsningar på skolan

7 miljoner satsas på en ny resursskola och Tystberga får ny förskola. Med höjd elevpeng kommer elever som särskilt behöver det få mer stöd. En översyn ska göras för att analysera skolans nuläge och framtid.

– Skolan är det viktigaste fokusområdet framåt och det finns stora möjligheter att skapa en ännu bättre skola för Nyköpings elever, men också att fortsätta etablera dialogen med friskolorna i kommunen. Därför är det glädjande att kunna presentera både en satsning på ny resursskola, att vi nu bygger en förskola i Tystberga men också att vi tar ett ordentligt omtag kring hela skolsituationen för att skapa långsiktighet framåt, säger kommunalrådet Martina Hallström (C).

Hållbarheten är viktig

Nyköping kommer att arbeta tydligt med hållbarhet bland annat inom Agenda 2030. Ett uppdrag är att öka användningen av solenergi, både inom nybyggnationer och på befintliga byggnader. Nyköping ska fortsätta bygga prisvärda och energieffektiva lägenheter i bland annat Stigtomta, Nävekvarn och Tystberga. 

– Fler lägenheter i hela kommunen och ökad självförsörjning på el är viktiga delar för fortsatt hållbar utveckling i Nyköpings kommun, det är bra både för medborgarna och ekonomin såväl som miljön, säger kommunalrådet Malin Hagerström (MP).

Kommunstyrelsen behandlar förslaget till budget under sitt möte den 19 november. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige den 11 december.

Andra punkter ur budgeten:

Vård och omsorg: Planering för ett nytt äldreboende och fler gruppbostäder. 

Barn och unga: Förstudie planeras till förskola i Tystberga. Plan på fritidsgård.

Miljö och samhällsbyggnad: Fortsatt hög prioritet på utveckling av Nyköpings resecentrum.