Satsning på nya samarbeten i budgeten

14 november 2022
Kommun och politik

Tydligare samarbeten med övriga samhället för en förbättrad utveckling för företag, landsbygd och skola samt för en snabbare klimatomställning. Det finns bland förslagen i Nyköpings kommuns budget för 2023.

Budgeten omfattar cirka 3,9 miljarder kronor. Det förväntade överskottet ligger på 115 miljoner kronor efter avdrag för exploateringsresultat. Nettoinvesteringarna beräknas till 710 miljoner kronor, där Resecentrum och Oppeby skolområde är de största enskilda satsningarna under planperioden.

– Läget i omvärlden med inflation och stigande priser gör att alla prognoser är mycket osäkra. Men vi har vägt in utmaningarna i det budgeterade resultatet på 2,8 procent, vilket är ett väldigt bra resultat. Trots ett osäkert läge har Nyköping åtminstone på kort sikt en stabil ekonomi, säger ekonomichef Jukka Taipale.

Mest pengar till vård och barn

Jämfört med senaste budgeten ökar nämndernas budgetram med 240 miljoner kronor. De största förstärkningarna får vård och omsorgsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden.

– Det miljöstrategiska arbetet ska stärkas och kommunen ska utöka samverkan med näringsliv, föreningsliv och invånare för en snabbare klimatomställning. Vi vill starta ett pilotarbete tillsammans med näringslivet för ett så kallat klimatprotokoll enligt Uppsalas modell, säger kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S).

– Vi skapar tre rådgivande forum för att samla representanter från både kommunen och övriga samhället. Ett företagsråd, ett landsbygdsråd och ett skolråd med representanter för landsbygd, företagare och skolhuvudmän. Då kommer vi att kunna närma oss utmaningarna på ett bredare sätt, säger kommunalrådet Ahmad Eid (M).

Beslut fattas av kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen behandlar förslaget till budget under sitt möte den 21 november. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige den 13 december.

Länk till kallelsen till kommunstyrelsen där förslaget till budget 2023 är en av punkterna.

Andra punkter ur budgeten:

  • Utredning om hur valfriheten kan stärkas för äldre kring leverantör för matinköp
  • Ny familjecentral utreds
  • Arbete med Bostad först för hemlösa ska inledas