Sanktionsavgift föreslås för Vittra

29 november 2022
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Bygga nytt, ändra eller riva

Efter att Vittraskolan brann ner i juli 2021 byggde skolan tillfälliga paviljonger inför skolstarten. Eftersom paviljongerna uppfördes utan bygglov föreslås miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta att Vittra betalar en byggsanktionsavgift. Avgiften är lagstadgad. 

Efter branden där skolan totalförstördes anvisade kommunen snabbt en plats för tillfälliga skollokaler på Rosvallaområdet. Målet var att få i gång en skola redan i september. Kommunens bygglovenhet och Vittra stod i tät kontakt.

Ansökan om bygglov inkom till kommunen den 10 augusti, men var ofullständig. Alla handlingar som behövdes inkom först den 8 oktober.

Vittra valde att sätta upp paviljongerna innan alla handlingar och tillstånd var klara. Därför föreslår nu miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att Vittraskolorna AB ska betala en byggsanktionsavgift på 1,4 miljoner kronor.

En byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Avgiften beräknas enligt Boverkets taxor med tillämpning av ett prisbasbelopp och antal kvadratmeter på byggnaderna. Sanktionsavgiften anses vara motiverad eftersom kommunen informerat skolan om senaste inlämningsdatum för handlingar och under hela processen hanterat ärendet skyndsamt.

Att byggnaderna gäller en skola där barn vistas dagligen gör det extra viktigt att myndigheter hinner kontrollera brandskydd, ventilation och tillgänglighet, bland annat.

– Det har inte framkommit några omständigheter som gör att vi kan ta bort eller sätta ner sanktionsavgiften. Det är en lagstadgad summa och reglerna är lika för alla. Att barnen har en säker plats att vara på är vår högsta prioritet, säger Björn Fredlund (S), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet tas upp på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte 6 december. 

Vilken lag baseras beslutet på?

11 kap. 51 § plan- och bygglagen och 9 kap. 6 § plan- och byggförordningen.