Samråd föreslås om ny detaljplan i Oppeby

24 januari 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Översiktsplan och detaljplaner Bo, bygga och miljö - Samhällsutveckling och hållbarhet Hållbar utveckling - Agenda 2030

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) förväntas 31 januari 2023 fatta beslut om samråd för en ny detaljplan för fastigheten Hästskon 1, som utgörs av bland annat Ica Knuten i Oppeby. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder och ytterligare centrumverksamhet samt äldrevård.

Det är Ica Fastigheter som önskar utveckla sin fastighet Hästskon 1. Förslaget på ny detaljplan innebär möjlighet till bostadsbyggnation, centrumlokal och äldreboende. Förslaget ger också utökade möjligheter för befintlig handel att fortsätta utvecklas norr och söder om butiken som idag utgör en central punkt i Oppeby. Exempel på utveckling för butiken är ökad parkeringsyta och ny infart för leveranser från Eskilstunavägen.

oppeby-detaljplan-ica.png

Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder och ytterligare centrumverksamhet samt äldrevård norr och söder om den befintliga butiken (1).

Enligt förslaget tillåts de nya bostadshusen ha fyra till fem våningar vilket kan innebära drygt 170 nya bostäder beroende på lägenhetsfördelning och storlek på bostäder. Den nya bebyggelsen är tänkt utformas med befintlig bebyggelse i åtanke. Ambitionen är att skapa ett Oppeby gård 2.0, en miljö som tar avstamp i det befintliga och lägger till en ny årsring till den växande stadsdelen.

Samråd 20 februari-20 mars

Samråd för den nya detaljplanen föreslås pågå under perioden 20 februari-20 mars 2023. Då skickas förslaget till berörda sakägare, myndigheter och intresseorganisationer som har möjlighet att tycka till. Handlingarna visas under perioden också på nykoping.se och i Stadshuset i Nyköping så att allmänheten kan lämna synpunkter. Läs mer om hur en detaljplan blir till

Oppeby förtätas med stadsmässiga gaturum

Med den nya bebyggelsen förtätas den här delen av Oppeby, en del som idag präglas av stora öppna ytor och som med utvecklingen i stället får stadsmässiga gaturum och gårdar med vistelsekvaliteter som är skyddade från omgivningsbuller.

Vid ett genomförande av detaljplanen avvecklas nuvarande drivmedelsstation och återvinningsstationen behöver hitta ny plats. Det finns fortsatt möjlighet att ta emot den mobila återvinningscentralen, ÅVC, som ställer upp på platsen med jämnt intervall.Illustrationsplan - samrådshandling (1) (002).jpgFörslaget ger utökade möjligheter för Ica Knuten (1) att fortsätta utvecklas norr och söder om butiken. Till exempel blir det möjligt för ökad parkeringsyta och en ny infart för leveranser från Eskilstunavägen.

Förslaget i linje med Nyköping2040

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan Nyköping 2040

Läs mer om planförslaget i kallelsen till miljö-och samhällsbyggnadsnämndens möte 31 januari 2023.

Läs mer om utvecklingen i Oppeby:

- ny skola, idrottshall och fotbollsplan vid Oppeby skolområde 
- ny förskola