Meny

Så informerar Nyköpings kommun om smitta

2 maj 2020
Omsorg och stöd Kommun och politik

Nyköpings kommun följer utvecklingen och smittspridningen noggrant inom såväl äldreomsorgen som i andra verksamheter. Varje vecka rapporterar vi om antalet bekräftade fall av covid-19 inom vård och omsorg. 

Kommunen har sedan den 3 april varit öppna med att smitta finns inom vård- och omsorgsverksamheten och sedan den 20 april redovisar kommunen siffror på antal bekräftade fall av covid-19 inom äldreboenden, hemtjänst och verksamheter för funktionsnedsatta (LSS) på kommunens webbplats.

Siffrorna presenterades på en egen presskonferens 20 april. Siffrorna har vid detta datum sammanställts av MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, för att Socialstyrelsen begär in lägesbilder från alla kommuner i syfte att inventera och kunna fördela skyddsutrustning till de som mest behöver.

Uppgifterna omfattar fall inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Nyköpings kommun. Uppgifterna uppdateras en gång i veckan, på onsdagar, samtidigt som samma uppgifter lämnas till Socialstyrelsen.

Däremot informerar vi inte om vilka boenden, hur många personer eller vilka personer på ett boende som har bekräftad covid-19. Beslutet grundar sig på sekretesskyddet för den enskilde i verksamhet avseende Hälso- och sjukvård, i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Sörmlands media (bl a SN) skriver i en pågående granskning att kommunerna mörkar var smitta finns inom äldreomsorgen, att kommunchefer pratat ihop sig och medvetet undanhållit information. Nyköpings kommun delar inte den bilden.

- Självklart ska vi granskas. Och lika självklart är att vi ska samverka inom länet. I en pandemi som den vi nu upplever ställs vi inför nya utmaningar och nya situationer.  Nyköpings kommun samverkar intensivt med både regionen och andra kommuner i länet men vi fattar alltid våra egna beslut om utlämnande av handlingar som egen myndighet. Vi har ingen annan agenda än att göra rätt och skydda den enskildes integritet, säger Mats Pettersson, kommundirektör.

Smittspridning inom skola och förskola

Kommunen registrerar inte anledning till sjukfrånvaro eller ger ut information där det finns risk att det kan härledas till ett enskilt barn eller elev. Det gör vi inte i ordinarie sjukdomstider och inte heller med anledning av covid-19.

Det är vårdnadshavaren som har ansvar för att sjuka barn och elever stannar hemma vid sjukdom. Lärare, pedagoger och övrig personal informerar och påminner om det.

Smittspridning bland medarbetare inom Nyköpings kommun

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av medarbetarna i Nyköpings kommun. Men orsaken till sjukfrånvaro dokumenterar vi inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Läs mer på sidan om corona

All information finns på nykoping.se/corona under rubriken Så informerar vi om smitta.