Riktlinjer för markanvisningar revideras

31 januari 2023
Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv Kommun och politik

Kommunstyrelsen i Nyköping har beslutat att revidera riktlinjerna för exploateringsavtal och markanvisningar. Syftet är att förtydliga ansvar och kostnader för de som vill utveckla och köpa mark av kommunen. Även för att kommunen ska få en större trygghet när verksamheter och bostadsexploatörer köper mark.

Tre riktlinjer och en ny taxa har behandlats i kommunstyrelsen.

  • Riktlinjer för markanvisning (revidering av befintlig riktlinje)
  • Riktlinjer för exploateringsavtal (revidering av befintlig riktlinje)
  • Riktlinjer för strategiska markförvärv (ny riktlinje)
  • Taxa för exploatering och prissättning av kommunal mark (ny taxa)

Med de nya riktlinjerna kan Nyköpings kommun ställa tydligare krav på att företagen visar förmåga till finansiering och seriositet. Koncernstruktur, ekonomi och projektorientering bedöms i samband med markanvisningar.

Vid markanvisning av kommunal mark kommer en markanvisningsavgift att tas ut. Vid undertecknat köpeavtal betalas avgiften tillbaka av kommunen.

Ett tidigt avtal tecknas

Inom markexploatering tecknas ett föravtal i tidiga skeden med markexploatörer. Avtalet reglerar de avgifter som exploatören får bekosta när exploateringsavtal görs i samband med att en ny detaljplan tas fram.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en ny taxa för exploatering och prissättning av kommunal mark. Principen för arvodestaxan är den kommunala självkostnadsprincipen.

Två ärenden går vidare till KF

Kommunfullmäktige (KF) föreslås också besluta om en ny riktlinje för strategiska markförvärv. Syftet är att kommunen ska ha en strategisk och långsiktigt hållbar markreserv.  Marken kan användas för nutida och framtida exploatering och samhällsutveckling i enlighet med kommunens översiktsplan.

Om kommunfullmäktige antar den nya riktlinjen och taxan börjar de gälla från 1 mars 2023. Många andra kommuner i tillväxt arbetar redan efter liknande riktlinjer.

I kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde finns handlingarna gällande riktlinjer och taxa.