Meny

Pris till språkombud och dokumentationsarbete

6 februari 2020
Omsorg och stöd Kommun och politik Omsorg och stöd Kommun och politik

Språkombuden i projektet Språka i hemtjänsten vinner Vård- och omsorgsnämndens innovationspris. Annika Betnér Berglund, Rönnlidens äldre- och demensboende, och Madeleine Ödbro, korttidsboendet, delar på nämndens dokumentationspris. 

Vård- och omsorgsnämnden (VON) delar årligen ut ett pris för bra dokumentation och ett pris för innovation inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade.

Pristagarna kan finnas antingen inom kommunens Sociala Omsorg eller hos någon privat utförare. De två priserna består av vardera 5 000 kronor och pristagarna förses också med diplom.

Språkutveckling i hemtjänsten får innovationspris

Med innovation menas ett nytänkande eller en teknisk lösning som utvecklar verksamheten och samtidigt möter den demografiska utmaningen.

Språkombuden Ghada Bassal, Maria Illmesjö, Håkan Gustafsson och Sanela Gradisic inom projekt Språka i hemtjänsten har tilldelats Vård- och omsorgsnämndens innovationspris 2019.

Motiveringen lyder:
”Ni tilldelas innovationspriset för ert engagemang i att stärka språk och kommunikation för individer och grupper inom hemtjänsten, med positiva effekter för såväl medarbetare som kunder.”

sprakombud.jpg

Medarbetarna i hemtjänsten; Ghada Bassal, Maria Illmesjö, Håkan Gustafsson och Sanela Gradisic prisades för sina insatser som språkombud.

Engagemang och kunskapsspridning får dokumentationspris

Dokumentation ska finnas för varje brukare - det är genomförandeplan, social dokumentation och i vissa fall hälso- och sjukvårdsdokumentation. En aktuell dokumentation av hög kvalitet är grunden för ett gott omhändertagande.

Priset för 2019 delas mellan Annika Betnér Berglund på Rönnlidens äldre- och demensboende och Madeleine Ödbro på korttidsboendet på Mariebergsgården.

Annika fick priset med motiveringen:
”Du tilldelas Vård- och omsorgsnämndens dokumentationspris för ditt aktiva arbete med dokumentation. Dina pedagogiska färdigheter och din idérikedom gagnar de boende genom levande och aktuella genomförandeplaner.”

Madeleine fick priset med motiveringen:
”Du tilldelas Vård- och omsorgsnämndens dokumentationspris för dina goda kunskaper inom dokumentation. Ditt kollegiala stöd i form av lathundar och praktisk hjälp gagnar en kvali-tativ omvårdnad av de boende.”

dokumentation.jpg

Madeleine Ödbro på korttidsboendet på Mariebergsgården och Annika Betnér Berglund på Rönnlidens äldre- och demensboende prisades för dokumentationsarbete.

Prisutdelning på nämndmöte

Prisutdelningen skedde vid Vård- och omsorgsnämndens möte 4 februari.

Chefer och medarbetare kan nominera kandidater till priserna till Vård- och omsorgs-nämndens sakkunniga tjänsteman. Därefter är det nämndens presidium som utser vinnarna.

Kontakt vid frågor

Sofia Amloh
Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden
Nyköpings kommun
Tfn 0155-24 89 38