Meny

Plats för villor föreslås norr om Oxbacken

28 maj 2020
Bo, bygga och miljö

Fastighetsägaren av Helgona-Berga 3:1 vill stycka av delar av fastigheten för försäljning av tomter med plats för villor och eventuellt radhus. Området är belägen norr om befintlig bostadsbebyggelse i Oxbacken och väster om Runtunavägen samt bostadsbebyggelsen i området Stensborg.

Det nästan 2 hektar stora området består idag till största del av ett hygge med planterad tall, längst i väster finns ett skogsparti med natur- och rekreationsvärden. Eftersom området sedan tidigare inte är detaljplanelagt krävs att en detaljplan upprättas för området för att göra det möjligt för bostadsbebyggelse.

Ansökan bedöms vara förenlig med inriktningen i den Fördjupade Översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta, som anger som generell inriktning för Oxbacken att komplettering kan prövas med bostäder och verksamhetslokaler och hänsyn ska tas till befintlig karaktär på närområdet och stadsbilden.

I och med att platsen gränsar till närströvområde med natur- och vistelsekvaliteter behöver avgränsning mot, såväl som tillgängligheten till, detta område studeras och säkerställas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlar ansökan vid sitt sammanträde den 2 juni 2020 och förväntas meddela ett positivt beslut att planarbete får inledas.

Ta del av underliggande handlingar. 

oxbacken.jpg

Området (markerat i rött i övre delen av bilden) är belägen norr om befintlig bostadsbebyggelse i Oxbacken och väster om Runtunavägen samt bostadsbebyggelsen i området Stensborg.